Інформація для авторів

Шановні науковці!

Здійснюється підготовка до друку чергового випуску наукового збірника: «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки».

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України  № 886 від 02.07.2020 р. журнал внесено до  Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) галузь знань 01 Освіта / Педагогіка.

Збірник зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus international (ICI), Google Scholar, Research Bible, WorldCat, Academic Journals.

Статті подаються в авторській редакції.

Політика журналу дозволяє змінювати та створювати нові матеріали відповідно до ліцензії Creative Commons. CC-BY-SA.

Матеріали приймаються протягом календарного року.

Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу [email protected] такі матеріали:

 • Статтю, оформлену, згідно з вказаними вимогами.
 • Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (реквізити надаються автору після успішного рецензування його статті).

Оплата за друк матеріалів: 1 стор. – 65 грн + DOI 100 грн. Доктори наук сплачують 50% вартості одноосібної публікації. 

Електрона версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор може замовити собі друкований примірник журналу.

Приймаються статті українською та англійською  мовами.

Наукові статті необхідно підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко стаття; Іваненко квитанція).

Редакція збірника здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Вимоги до авторських рукописів:

До публікації приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до публікації.

Обсяг статті – 10–18 сторінок (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см).

Обов’язкові елементи публікації:

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують окремим рядком у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.

Відомості про автора (авторів) вказують праворуч у наступному порядку: прізвище (прізвище автора друкується прописними (великими) літерами), ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, номер ORCID (визначає автор (http://orcid.org/), e-mail.

Заголовок друкується через один інтервал великими літерами окремим абзацом без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру.

Анотація подається відповідно до побудови: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Мінімальний обсяг анотації – не менше 1800 друкованих знаків (без пробілів).

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше п’яти.

*Відомості про автора, заголовок статті, анотація та ключові слова подаються двома мовами: українською та англійською.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка та обґрунтування актуальності проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу дослідження; висновки та перспективи подальших розвідок напряму. Усі частини статті повинні бути виділені.

Список використаної літератури публікується під заголовком «СПИСОК ДЖЕРЕЛ». Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання на літературу слід подавати за  таким зразком: [5, с. 80].

Після списку використаних джерел і літератури подається «REFERENCES». Список використаних джерел українською та російською мовами транслітерується латиницею. Прізвища авторів, назви джерел (книг, журналів, конференцій, статей тощо) транслітеруються, а в квадратних дужках подається переклад назв англійською мовою. Іноземні джерела, укладені латиницею, залишаються без змін (за стандартом APA 5th (www.apastyle.org).

Приклад транслітерації:

Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : монографія. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. 307 с.

Malykhin, O. V. (2009). Orhanizatsiya samostiynoyi navchalʹnoyi diyalʹnosti studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalʹnykh zakladiv: teoretyko-metodolohichnyy aspekt [Organization of independent educational activities of students of higher pedagogical educational institutions: theoretical and methodological aspect] : monohrafiya. Kryvyy Rih : Vydavnychyy dim. 307 s. [in Ukrainian].

Відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) подаються без скорочень.

Наукові інтереси (українською та англійською мовами).

Загальні норми набору тексту:

 1. Між словами ставити тільки один пробіл.
 2. Розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-) та не відокремлюється пробілами від слів. Тире – це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами.
 3. Не відділяти від попередньої цифри знак градуса, секунди, процента (25°; 5'; 30''; 77%).
 4. Відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.).
 5. Відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В. А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (Н. Іванова, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м.Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа).
 6. Скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс).
 7. Лапки використовувати парні («»).
 8. Апостроф має виглядати так – ’ .
 9. Дати подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945–1947 рр., (1945–1947), ХV–XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/98 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік).
 10. Часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44).
 11. У цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох цифр ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг).

 

Контакти
Телефон: +380(99) 560 1582 (доктор педагогічних наук, професор Філоненко Оксана Володимирівна).
Електронна скринька: [email protected]
Сайт: pednauk.cuspu.edu.ua