РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГО-ДИДАКТИЧНОГО ПІДХОДУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Тетяна Вікторівна Хріненко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-5714-7957
  • Микола Ілліч Садовий Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6582-6506
  • Сергій Іванович Рябець Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7426-1217
Ключові слова: професійна освіта, суперечність, цифровізація, стемізація, фахівці, трансформація, освітня галузь, науково-технічний прогрес

Анотація

Стаття присвячена проблемам визначення шляхів підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі професійної освіти. Про наявність проблеми свідчить постійне зменшення замовлення Міністерства освіти і науки на фахівців в швейній галузі, сфері послуг тощо. Аналогічна ситуація і у галузі машинознавства, обробки матеріалів, електроніці. Природничі дисципліни майже не мають попиту, відсутня ефективна актуалізація потреби на природничо-математичну підготовку. Проте глобальний науково-технічний прогрес потребує прискореного розвитку вказаних галузей, що створює в державі суперечність між соціальним запитом та реальністю. Закони України, постанови Кабінету Міністрів, накази МОН про освіту свідчать, що в них чітко виділяються довгострокові аспекти розвитку освіти, зокрема глобальні: ідея цифрової трансформації та STEM освіти. На нашу думку виділені напрямки заслуговують на увагу. В цьому зв’язку нами окреслена структура дослідження освітнього стану суспільства, на основі якої доцільно проводити дослідження з усунення суперечностей, що мають місце.

Посилання

Глазунова О.Г. Теоретико-методичні засади проектування та застосування системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю: автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.10 / Глазунова О.Г. К.: 2015. 40 с.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки : розпорядження Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р // Верховна рада України : офіційний веб-портал. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. (дата звернення: 24.09.2020)

Кузьменко О. С. Теоретичні і методичні засади навчання фізики студентів технічних закладів вищої освіти в контексті розвитку STEM-освіти: монографія. Кропивницький: КОД, 2018. 624 с.

Овчарук О.В. Цифрова педагогіка в підготовці вчителя XXІ століття. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб. тез доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. семінару (28 лютого 2018 р., м. Київ) / за заг. ред. О.Е. Коневщинської, О.В. Овчарук. К. : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018. С. 50-53.

Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе. К.: Рад. школа, 1976.184 с.

Професійна рамка цифрового навчання (DigitalTeachingProfessionalFramework). URL: https://www.et-foundation.co.uk/supporting/supportpractitioners/edtech-support/digital-skills-competency-framework/ (дата звернення: 24.09.2020).

Садовий М.І. Якість професійної підготовки майбутніх вчителів фізики. Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю: [програма та реферативні матер.міжнар. наук. Інтернет-конф., м. Кам’янець-Подільський, 27-28 вересня 2017 р.] 2017. С. 6-7.

Трифонова О.М. Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2018. Вип. 173, Ч. ІІ. С. 221-225.

Трифонова О.М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін у закладах вищої освіти: монографія. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 508 с.

Цифрова компетентність вчителя DigCompEdu. URL: http://dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html/ (дата звернення: 24.09.2020)

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб. тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ. семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг. ред., О.В.Овчарук. К.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2019. 108 с.

Як цитувати
Хріненко, Т. В., Садовий, М. І., & Рябець, С. І. (1). РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГО-ДИДАКТИЧНОГО ПІДХОДУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 264-269. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-264-269