РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК БАЗОВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСІ ШКОЛЯРІВ

  • Олена Леонідівна Радіонова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-1943-6181
Ключові слова: культура здоров’я, майбутній педагог, вчитель фізичної культури

Анотація

У статті розглядається проблема формування та розвитку культури здоров’я майбутнього вчителя фізичної культури та обґрунтовується необхідність підвищення якості його підготовки щодо оздоровлення школярів загальноосвітнього навчального закладу. Представлені дані дослідження, проведеного автором статті в області культури здоров’я студентів, які свідчать про достатньо низький рівень розвитку їх культури здоров'я. Що, в свою чергу, матиме негативний вплив на якість реалізації формування здоров’язбережувальної компетентності учнів під час майбутньої професійної діяльності. Розкриваються концептуальні ідеї, способи, методи та шляхи розвитку культури здоров’я майбутнього педагога.

Посилання

Бабич В.М. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування культури здоров`я школярів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ, 2006. 321 с.

Бутырская И.Б. Физическое воспитание как элемент укрепления здоровья школьников, обучающихся в условиях повышенной умственной нагрузки. Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи.: матеріали наук.-практ. конф., м.Дрогобич : КОЛО, 2005. С. 327–334.

Крутогорська Н. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до виховної роботи в школі з формування здорового способу життя. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. м. Слов`янськ, 2010. Вип. І. С. 40–51

Макеева А.Г. Научно-методические аспекты проблемы формирования основ культуры здоровья у детей и подростков : профессиональная компетентность педагога в реализации здоровьесозидающей функции: коллективная монография. Новосибирск: СибАК, 2013. С. 71-89.

Страшко С.В., Животська Л.А. Медико-біологічна і валеологічна підготовка майбутніх учителів (концептуальні засади): Всеукраїнська наук.- практ. конф. «Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття», м.Полтава. 2001. С. 7–16.

Як цитувати
Радіонова, О. Л. (1). РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК БАЗОВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСІ ШКОЛЯРІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 262-264. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-262-264