СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРАВА ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

  • Юлія Василівна Перебийніс Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-9431-3555
Ключові слова: професійно орієнтоване спілкування, майбутній бакалавр права, юридична мова, іншомовна компетентність, готовність до професійно орієнтованого іншомовного спілкування

Анотація

У дослідженні виконано детальний аналіз останніх досліджень і публікацій, що стосуються категорії готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування та її складників, що дозволило установити зв’язки з поняттям готовності майбутніх бакалаврів права до професійно орієнтованого іншомовного спілкування. Крізь призму особливостей правничої професії вирізнено такі її іманентні ознаки, як багаторівневість, тобто наявність певної структури, що вибудовується завдяки впливові як психічних процесів, особистісних рис, так і наявності іншомовної компетентності, яка може трансформуватися унаслідок належної підготовки і проявлятися у наявності у майбутнього спеціаліста у галузі права комплексу знань, умінь і навичок щодо використання юридичної мови у процесі професійної комунікації. Це дозволило визначити структуру аналізованої категорії, що містить мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та рефлексійний компоненти.

Посилання

Галицька М.М. Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. К., 2007, 20 с.

Гапоненко Л.П. Формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до іншомовного спілкування: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Кривий Ріг, 2003. 20 с.

Ибатова А.З. Сущность и структура понятия «готовность студентов университета к профессионально-ориентированному общению» и педагогические условия ее формирования. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2008. № 9. С. 55-63.

Карасик В.И. Структура институционального дискурса. Проблемы речевой коммуникации. Саратов, СГУ, 2000 б. С. 25-34.

Кислинская Г.Е. Формирование готовности будущих бакалавров-теологов к иноязычной коммуникации в профессиональной деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Воронеж, 2017. 24 с.

Логутіна Н.В. Теоретичні основи формування готовності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до професійного іншомовного спілкування. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2007. № 2. С. 26-30.

Можаровська О.Е. Формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців у коледжах технічного профілю: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2016. 278 с.

Нурмухамбетова С.А. Формирование коммуникативной готовности к овладению иностранным языком у студентов неязыковых специальностей: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Астрахань. 2017. 235 с.

Петрова Е.О. Формирование готовности студентов к профессионально ориентированному иноязычному общению в образовательной среде вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Красноярск, 2017. 25 с.

Рагріна Ж.М. Аналіз сформованості компонентів готовності до професійного спілкування у майбутніх іноземних спеціалістів-медиків. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2017а. Вип. 53 (106). С. 230-238.

Репина М.В. Педагогические условия формирования готовности студентов к преодолению барьеров иноязычного общения: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Краснодар, 2009. 23 с.

Семиног О.М., Насілєнко Л.А. Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика: монографія. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. 324 с.

Тинкалюк О.В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2014. 25 с.

Циганій С.О. Формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 239 с.

Шапочникова И.А. Формирование готовности студентов колледжа к иноязычному общению: автореф. диc. … канд. пед. наук : 13.00.08. Магнитогорск, 2005. 25 с.

Шиян Н., Перебийніс Ю. Теоретичні основи формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування у немовному закладі вищої освіти. Витоки педагогічної майстерності. 2019. Вип. 24. С. 234-238.

Bolitho R., Best R. The Internationalisation of Ukrainian universities: the English language dimension. Кyiv: British Council, 2017. 154 р.

Як цитувати
Перебийніс, Ю. В. (1). СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРАВА ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ . Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 259-262. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-259-262