МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  • Вікторія Григорівна Бондар Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8874-4319
Ключові слова: моделювання, модель, модель підготовки майбутнього вчителя до позакласної роботи в початковій школі, педагогічні умови, форми, методи, засоби

Анотація

У статті представлено модель підготовки майбутнього вчителя до позакласної роботи в початковій школі. Досліджено погляди сучасних учених стосовно змісту і структури поняття «модель». Описано структурні компоненти авторської моделі, яка вміщує в собі цільові настанови (мета і завдання), концептуальні засади (методологічні підходи та принципи), зміст та процесуальні компоненти (педагогічні умови, форми, методи, засоби) підготовки, а також очікувані результати досліджуваного процесу. Коротко схарактеризовано концептуально-змістовий, процесуально-діяльнісний, рефлексивно-результативний складники; визначено методологічні підходи та відповідними їм принципи, компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів та види підготовки студентів до здійснення позакласної роботи.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач і головний редактор В. Т. Бусел. К.: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с

Гуменюк Т.Б. Моделювання в педагогічній діяльності. Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 13 «Проблеми трудової та професійної підготовки». 2010. С. 66–69.

Зязюн І.А. Філософія педагогічного світогляду. Професійна освіта: педагогіка і психологія. 2004. Вип. 4. С. 209-221.

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. М.: Изд. центр «Академия», 2000. 176с

Корнетов Г.Б. Педагогическая среда: потенциал и проектирование. Школьные технологии. 2006. № 3. С. 23–32.

Лодатко Є.О. Моделювання освітніх систем в контексті ціннісної орієнтації соціокультурного простору. Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Пед. Науки. Черкаси, 2007. Вип. 112. С. 32–40.

Михеев В.И. Моделирование и методы теории замерений в педагогике / В. И. Михеев. [3-е изд., стереотип.]. М.: КомКнига, 2006. 200 с.

Философский энциклопедический словарь / Ред. кол.: Аверинцев С.С., Араб-Оглы Э.А., Ильичев Л.Ф. М.: Cов. энциклопедия, 1989. 815 с.

Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук, Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов, А.Т. Ішмуратов. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Ягупов В. В. Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук. - метод. журнал. К.: МДГУ, 2003. Випуск 1. С. 28-37

Як цитувати
Бондар, В. Г. (1). МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 249-253. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-249-253