ВИКОРИСТАННЯ УЧИТЕЛЕМ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МЕДІА-КОМПЛЕКСІВ: СТАН ПРАКТИКИ

Ключові слова: медіа, медіа-комплекс, навчально-методичний комплекс, учитель, початкова школа, інтеграція, стан практики, образотворче мистецтво, стан практики

Анотація

У статті експериментально перевірено стан практики щодо використання учителем початкової школи навчально-методичних медіа. Проаналізовано роль навчально-методичних медіа-комплексів на практиці, з’ясовано причини існуючих недоліків, а також виявлено можливості інтегративного підходу до організації навчання у початковій школі та потреби вчителя в такому різновиді діяльності в контексті використання ним навчально-методчних медіа-компелексів. Виявлено, що використання навчально-методичних медіа-комплексів, функціонує в основному ізольовано від інших різновидів навчальної діяльності вчителів. Проведено порівняльний аналіз навчальних планів і програм з різних дисциплін, вибіркове спостереження діяльності вчителів на заняттях. Для практичного втілення і попередньої діагностики були застосовані авторські методики на прикладі предмету «Образотворче мистецтво». Здійснений аналіз стану практики дав можливість зробити висновок про доцільність формування навчально-методичних медіа-комплексів на засадах інтеграції та розробки шляхів їх впровадження у навчально-виховний процес початкової школи.

Посилання

Биков В.Ю., Спірін О.М., Пінчук О.П. Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України): зб. наук. праць. Київ: ВД «Сам», 2017. С. 191–198.

Бистрянцев М. Створення інформаційно-освітнього простору загальноосвітньої школи. Рідна школа. 2016. № 10. С. 19–24.

Імерідзе М. Сутнісно-функціональний аналіз мас-медіа. Психологія і суспільство. 2016. № 1. С. 109–113.

Іщенко А.Ю. Сучасна медіа-освіта: впровадження в Україні та міжнародний досвід. Стратегічні пріоритети. 2013. № 4 (29). С. 80–84.

Казанжи О.В. Формування медіакультури вчителя початкової школи: навч.-метод. комплекс навч. дисципліни для спец. 013 «Початкова освіта». Миколаїв, 2017. 123 с.

Климова К., Чупріна О. Проблеми та шляхи використання мультимедійних технологій у сучасній початковій школі. Актуальні проблеми лінгво дидактики: зб. наук. праць Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Суми: Вінніченко М. Д., 2017. № 3. С. 74–78.

Контур Плюс / Нова Школа: програма автоматизованого складання розкладу. Мультимедійні продукти для школи: отримано гриф МОН України № 22. 1/12-Г-286 від 23.05.2018. URL: https://start.rozklad.org/ (дата звернення 09.08.2020)

Лещенко М.П., Тимчук Л.І. Розвиток інформаційно-комунікаційних і медіа компетентностей учителів у міжнародному педагогічному просторі. Інформаційні технології і засоби навчання, 2013. Т. 38. №6. С. 14-28.

Максимовська Н.О. Медіасоціалізація засобами анімаційної соціально-педагогічної діяльності: Програма навчальної дисципліни за вибором підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота». Харків: ХДАК, 2016. 5 с.

Навчальна програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів / укл.: М. П. Крилевець. Полтава: Полтавський обласний ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського, 2020. 9 с.

Онкович Г.В. Медіа-педагогіка і медіа-освіта: поширення у світі. Дивослово. 2007. № 6. С. 2 – 4.

Порошенко М.А., Колупаєва А.А., Ярошук М.В. та ін. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посібник / за заг. ред. М.А. Порошенко та ін. Київ: Обнова компані, 2018. 252 с.

Про підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 н. р.: наказ Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації № 653 від 26. 10. 2018. URL: https://ippo.kubg.edu.ua/nus (дата звернення 09.08.2020).

Робак В. До питання про розвиток медіапедагогіки у Німеччині. Другий український педагогічний конгрес: зб. матеріалів конгресу. Львів: Камула, 2006. С. 275–286.

Сагун О.П. Впровадження медіа-освіти в навчально-виховний процес закладу. Всеосвіта 2018. URL: https://vseosvita.ua/library/vprovadzenna-media-osviti-v-navcalno-vihovnij-proces-zakladu-15775.html (дата звернення 09.08.2020)

Чемерис І.М. Медіаосвіта за кордоном: теорії медіаосвіти та коротка історія розвитку. Вища освіта України. 2006. № 3. С. 104–108.

Як цитувати
Мичка-Левченко, Ю. З. (1). ВИКОРИСТАННЯ УЧИТЕЛЕМ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МЕДІА-КОМПЛЕКСІВ: СТАН ПРАКТИКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 242-246. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-242-246