МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ

  • Олександр Олександрович Мартинюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-1758-2580
  • Олександр Семенович Мартинюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-4473-7883
Ключові слова: цифрова компетентність, навчальний фізичний експеримент, платформи Arduino, адитивні технології

Анотація

Проаналізовано умови та ініціативи щодо формування цифрової компетентності, що є складниками реформи української освіти. Означено можливості цифрових лабораторних комплексів, як ефективного інструменту для формування цифрової компетентності студентів та учнів. Наголошено, що вартість такого обладнання досить висока, тому актуальною та ефективною є альтернатива – модернізація наявного лабораторного устаткування сучасними цифровими програмно-апаратними складниками. Проведено аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, який дає підстави стверджувати, що проблеми формування цифрової компетентності можна формувати, зокрема в процесі модернізації та використання оновленого навчального експерименту з фізики. З’ясовано проблеми ефективних методів оновлення навчального фізичного експерименту та його сприяння розвитку інформаційно-цифрової компетентності студентів та учнів. Описано модернізовану експериментальну установку для вивчення коливань маятника. Розглянуто основні характеристики та особливості виготовлення обладнання, зокрема використання платформи Arduino, засобів мікроелектронної схемотехніки та тривимірного прототипування. Запропоновано практичні рекомендації щодо використання комплексу в навчальному експерименті з фізики. Проведено апробацію комплексу в освітньому процесі та науково-дослідницькій роботі, що підтвердило ефективність використання модернізованого обладнання як інструменту для формування інформаційно-цифрової компетентності учнів та студентів.

Посилання

Калапуша Л. Р., Мартинюк О. С., Мірошниченко І. Г. Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних технологій: Навч. посібник. Луцьк : Ред.-вид. відд. „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. 204 с.

Мартинюк О. О. Напрями формування компетентності у галузі інформаційної безпеки в процесі навчання фізики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 169. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. 87-91 с.

Мартинюк О. С. Підготовка майбутніх учителів фізики до використання засобів мікроелектроніки та комп’ютерної техніки в навчальному фізичному експерименті: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2013. 272 с.

Морзе Н.В., Вембер В.П., Гладун М.А. 3D картування цифрової компетентності в системі освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 70, №2. С.28-42.

Садовий М.І. Якість професійної підготовки майбутніх вчителів фізики. Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю : програма та реферативні матер. міжнар. наук. Інтернет-конф., Кам’янець-Подільський, 27-28 вересня 2017 р. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 6-7.

Трифонова О.М. Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід. Наукові записки ЦДПУ ім. В. Винниченка. Педагогічні науки. 2018. Вип. 173. Ч. ІІ. С. 221-225.

Форсайт економіки України URL: http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Foresight-2015.pdf (дата звернення 03.06.2020р.)

„Цифрова школа”. Презентація концепції національного освітнього проекту. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2713349-cifrova-skola-prezentacia-koncepcii-nacionalnogo-osvitnogo-proektu.html (дата звернення 03.06.2020р.)

Arduino pro mini. URL: https://doc.arduino.ua/ru/hardware/ProMini. (дата звернення 03.06.2020р.)

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року URL: https://osvita.ua/legislation/other/36322/ (дата звернення 03.06.2020р.)

Hi Tech Office Ukraine за участю SFII: напрямок – цифровізація освіти URL: https://www.sfii.gov.ua/hi-tech-officeukraine (дата звернення 03.06.2020р.)

Як цитувати
Мартинюк, О. О., & Мартинюк, О. С. (1). МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 239-242. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-239-242