СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «ДОРОСЛИЙ» ТА «ДОРОСЛІСТЬ» В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ключові слова: дорослість, дорослий, освіта дорослих, дорослий учень, андрагогіка, зрілість

Анотація

Представлена стаття присвячена визначенню базових теоретичних понять дослідження проблеми освіти впродовж життя та освіти дорослих – «дорослий» та «дорослість». Виявлено спільні та відмінні критерії до тлумачення зазначених понять. Представлено дискусійні аспекти у розумінні понять «дорослий» та «дорослість» в психолого-педагогічній літературі як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Визначено розуміння, диференціацію та взаємозалежність дефініцій «дорослість» та «зрілість». У статті робиться спроба встановлення хронологічних рамок «дорослого» на основі результатів досліджень як психологів, так і педагогів. Увага звертається не тільки на фізіологічні показники «дорослості», а й на соціальні, психологічні, моральні тощо. Обґрунтовано сутність поняття «дорослий учень» (adult learner). На основі характеристик, притаманних дорослому та недорослому учням, здійснено порівняльний аналіз їхніх відмінностей.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Москва: Русский язык, 1978. Т.1. 699 с.

Доскач С.С. Аналіз дослідження рівня розвитку і форм прояву дорослості у підлітків. VII международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука – 2011». София: «БялГРАД-БГ» ОДД, 2011. Том 24: Психология и социология. С. 15-17.

Змеёв С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых. Москва: ПЕР СЭ, 2007. 272 с.

Лук’янова Л. Дорослість як базова категорія андрагогіки. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2010. Вип. 2. с. 20-29. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/OD_2010_2_4 (дата звернення: 19. 08. 2020).

Лук’янова Л. Концептуальні положення освіти дорослих. URL: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Pedagogica/43099.doc.htm (дата звернення: 06.08.2020).

Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб.: Питер, 2007. 480 с.

Сігаєва Л.Є. Підвищення кваліфікації фахівців як складова неперервної професійної освіти. Неперервна професійна освіта / за ред. І.А.Зязюна. Київ: Віпол, 2000. С.319-363

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. Київ: ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.

Darkenwald G.G., Merriam S.B. Adult Education: Foundations of Practice. New York, 1982. P. 6.

Knowles M.S. The modem practice of adult education: andragogy versus pedagogy. NewYork: AssociationPress, 1970. P. 24.

Merriam, S. B., Brockett, R. G. The profession and practice of adult education: an introduction. San Francisco: John Wiley & Sons, 2007. P. 4

Unesco. The General Conference Adopts a Recommendation on Adult Education. Adult Education Information Notes. Paris, 1977. N1. P. 2.

Як цитувати
Герасименко, О. Ю. (1). СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «ДОРОСЛИЙ» ТА «ДОРОСЛІСТЬ» В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 234-238. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-234-238