СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Василь Ярославович Гайда Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3077-2311
Ключові слова: методика навчання фізики, освітній процес, сталий розвиток, розвиток особистості

Анотація

У статті автором проаналізовано сучасний стан проникнення ідей сталого розвитку в освітній процес закладів загальної середньої освіти. Звертається увага на нормативно-правову базу, яка регламентує цілі, завдання та принципи реалізації сталого розвитку. Відзначається, що в Україні на державному рівні є певне розуміння і створені передумови для реалізації освіти для сталого розвитку. Підкреслюється певний успіх у просуванні освіти для сталого розвитку у сфері неформальної освіти за ініціативи екологічних громадських організацій, окреслюється вектор їхнього руху. Досить грунтовно висвітлено питання реалізації засад сталого розвитку при вивченні фізики. Особлива увага звертається на механізм формування в процесі вивчення фізики ключових компетентностей та важливість реалізації змістових ліній, що розкривають мету сталого розвитку. Окреслюються перспективи подальшого наукового пошуку в розробці дидактичних матеріалів, що пронизані концепцією сталого розвитку та запровадження засобів моніторингу для оцінки їх ефективності.

Посилання

Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мельник Л. Г., Ракоїд О. О. Стратегія сталого розвитку: підручник. К.: ВЦ НУБІПУ, 2018. 446 с

Вернадский В. B. Биосфера и ноосфера . М.: Наука, 1989. 258 с.

Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку: Науково-методичний посібник. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. 200 с.

Гайда В.Я. Деякі аспекти організації освітнього процесу з фізики на засадах сталого розвитку. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матер. Х-ї Міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф., м. Кропивницький, 25 травня – 04 червня 2020 р. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 73-75.

Гайда В.Я. Формування дослідницької компетентності учнів в позаурочній роботі з фізики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. Вип. 168. С. 72 –75.

Горбатенко В. Римський клуб і організація трансдисциплінарних проектів з довгострокового прогнозування глобальних проблем. Політичний менеджмент, 2012. №2. С. 52-64.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 7- 9 класи. затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 12.05.2020).

Пiдготовка вчителiв до викладання питань сталого розвитку: Посібник. / За ред. О.І.Пометун. К. : Педагогічна думка, 2015. 120 с

Підліснюк В. Сталий розвиток суспільства: роль освіти: Путівник. К. Видавництво СПД Ковальчук, 2005. 88 с.

Про освіту : Закон України від 05 вересня 2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19 (дата звернення: 05.03.2020).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page (дата звернення: 30.08.2020).

Садовий М. І., Трифонова О. М. Розвиток технологічної та природничої освіти в умовах сталого розвитку. Наукові записки. Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016. Випуск 132. С.197-206.

Як цитувати
Гайда, В. Я. (1). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 230-233. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-230-233