ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ: ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: освітня інклюзія, поняттєво-термінологічний апарат професійна готовність, професійна підготовка, професійна підготовленість, учитель музичного мистецтва

Анотація

У статті розкрито результати теоретичного дослідження проблеми сучасної музичної освіти - професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до освітньої інклюзії: поняттєво-термінологічний аспект. Метою статті окреслено: визначення поняттєво-термінологічного апарату проблеми професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до освітньої інклюзії. За результатами теоретичного дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до освітньої інклюзії було обґрунтовано поняттєво-термінологічний апарат та розведено сутність понять «професійна підготовленість», «професійна готовність».

Посилання

Безлюдна В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у системі вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка № 4. Суми, 2016. С. 178-185.

Социологические проблемы педагогического образования: сб. науч. тр. / под ред. С.Г. Вершловского. Ленинград : Науч.-исслед. ин-т общего образования взрослых Акад. пед. наук СССР, 1975. 77 с.

Гавриш І.В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2006. 579 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. пос. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Дубасенюк О.А. Основи теорії і практики професійної виховної діяльності педагога. Житомир : Житомир. держ. пед. ін-т, 1994. 187 с.

Дубасенюк О.А., Семенюк Т. В., Антонова О. Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності : монографія. Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. 193 с.

Дудорова Л.Ю. Формування готовності майбутніх учителів до організації туристичної діяльності школярів. Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. 2012. № 3(46). С. 123-129.

Клопов Р.В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2013. С. 14.

Козир А.В. Компетентність як необхідний компонент професійної майстерності викладачів мистецьких спеціальностей. URL: www.culturalstudies.in.ua/knigi_7.php

Колупаєва А. Інклюзивна освіта в теорії і практиці діяльності школи. Київ: Директор школи, 2011. № 7. С. 15-21.

Мюллер В.К. Англо-русский словарь. Москва : Русский язык, 1989. 484 с.

Овчаренко Н.А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності : дис. … д-ра пед. наук. : 13.00.04. Київ, 2016. 547 с.

Осадчий В.В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2013. 44 с.

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах : наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2019 р. №955. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16. (дата звернення 08.08.2020)

Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія. Неперервна професійна освіта : теорія і практика. Київ, 2001. Вип. 1. С. 9-22.

Пехота О.М. Индивидуализация профессионально -педагогической подготовки учителя : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Киев, 1997. 430 с.

Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики : монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 504 с.

Сексенбаєва С. Инклюзивно-музыкальное образование по технологии М. Монтессори. Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного образования. Уральск, 2016. с. 138-141.

Сисоєва С.О., Соколова І.В. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження : наук. видання НАПН України. Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих, МОН. Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. Київ : Видавничий Дім «ЕКМО», 2012. С. 187

Ткаченко Т.В. Теоретико-методичні основи формування вокальнозвукової культури майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. С. 13.

Троцко Г.В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 1997. С. 15.

Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. С. 71.

Шикун А.Ф., Шикун А. А., Скотников М. В. Професійно-психологічна підготовленість до діяльності як психологічна проблема : підручник. Київ, 2007. 489 с.

Черкасов В.Ф. Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (1962–1991 рр.) : монографія. Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2008. 376 с.

Як цитувати
Богяну, К. О. (1). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ: ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 222-227. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-222-227