ПОЛІЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА. ДОСВІД КРАЇН СВІТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БАГАТОМОВНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: багатомовність, полілінгвальна освіта, іноземна мова, полілінгвальна компетентність, освіта України, проєкт, полілінгвальна програма навчання, мовна політика

Анотація

В статті окреслено необхідність полілінгвальної освіти у сучасному всесвіті; пропонується аналіз ідеї багатомовної політики; узагальнено досвід впровадження полілінгвальної освіти в освітніх закладах країн світу; найбільш успішним прикладом якого є проєкт Європейського центру сучасних мов Ради Європи, який розглядається як важливий крок до розв’язанні проблем мовної політики у ЄС; схарактеризовано програму полілінгвальної освіти для всього начального закладу Європейського центру сучасних мов Ради Європи; акцентовано увагу на важливості запровадження багатомовної освіти в закладах освіти України та запропоновано можливу модель розвитку полілінгвальної компетентності учнів на прикладах досвіду інших держав та рекомендацій Європейського центру сучасних мов Ради Європи.

Посилання

Боднарчук Т.В. Розвиток білінгвальної освіти в Австрії (1945–2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01. Хмельницький, 2012. 20 с.

Войтко О. Сучасна Європа: політика збереження багатомовності. Директор школи, ліцею, гімназії. 2013. № 1. С. 36–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_1_7 (дата звернення: 12.08.2020).

Гаманюк В. А. Феномен багатомовності та його оцінка в суспільно-політичному контексті Німеччини. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету. Кривий Ріг, 2013. Вип. 9. С. 85–92.

Гаманюк В. А., Жданова Н. С. Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг, 2015. Вип. 12. С. 233–241.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/derj-stand.html (дата звернення: 20.08.2020).

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відп. ред. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.

Ильнер А. О., Савельева Н. Х. Реализация концепции плюрилингвизма в условиях российской высшей школы. Известия Саратовского ун-та. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2018. Т. 18, вып. 2. С. 224–227. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kontseptsii-plyurilingvizma-v-usloviyah-rossiyskoy-vysshey-shkoly/viewer (дата звернення: 02.08.2020).

Концепція Нової української школи : ухвалена рішенням колегії МОН від 27.10.2016 URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 20.07.2020).

Кріба І. Багатомовність як шлях до взаєморозуміння. Досвід України. Міжнародний журнал у галузі мультилінгвальної освіти. 2013. № 1. С.1–9

Малых Л. М., Жукова А. В. Модель мультилингвального образования в полиэтническом регионе : коллективная монография. Ижевск : Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. 208 с.

Про внесення змін до Заявки про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті» на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей» : наказ Міністерства науки і освіти України від 13.04.2016 №422 URL: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-04-25/5477/nmo-422.pdf (дата звернення: 15.07.2020).

Тадеєва М. І. Концептуальні засади розвитку іншомовної освіти в європейських країнах. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. 2012. Вип. 25. С. 237–240.

Яковлева О. В. Багатомовність як тренд суспільного розвитку та чинник модернізації освіти. Науковий вісник. Серія «Філософія». Харків: ХНПУ, 2016. Вип.47. C. 93–102.

Cook, Vivian J. Requirements for a multilingual model of language production URL: http://www.viviancook.uk/Writings/Papers/RequirementsForMultilingualModel.htm (дата звернення: 16.07.2020).

Duarte Joana, Günther -van der Meij, Mirjam. Multilingual interaction in secondary education in the Netherlands : Multilingualism to learn or learning to act multilingually? Multilingual Approaches for Teaching and Learning: From Acknowledging to Capitalising on Multilingualism in European Mainstream Education. Routledge, 2020. P. 91–108 URL: https://www.rug.nl/research/portal/publications/multilingual-interaction-in-secondary-education-in-the-netherlands(fe1e80d8-503a-4608-abfd-6042e7bd0a93).html (дата звернення: 13.07.2020).

Hufeisen Britta. Gesamtsprachencurriculum: Weitere Überlegungen zu einem prototypischen Modell. In R. S. Baur & B. Hufeisen (Hrsg.), „Vieles ist sehr ähnlich“: individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit als bildungspolitische Aufgabe. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 2011. S.265–282.

Slavkov Nicolay. Family language policy and school language choice: pathways to bilingualism and multilingualism in a Canadian context. International Journal of Multilingualism. 2016. P. 1–23 URL: https://olbi.uottawa.ca/sites/olbi.uottawa.ca/files/slavkov_2017_flp_and_school_choice.pdf (дата звернення: 15.07.2020).

More languages? – PlurCur! Research and practice regarding plurilingual whole school curricula. European Centre for Modern Languages of the Council of Europe. URL: https://www.ecml.at/Portals/1/documents/ECML-resources/PlurCur-EN-final.pdf?ver=2018-05-31-100118-647 (дата звернення: 03.07.2020).

Як цитувати
Білозір, О. С. (1). ПОЛІЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА. ДОСВІД КРАЇН СВІТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БАГАТОМОВНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 217-222. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-217-222