ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ

  • Анна Володимирівна Бевз Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-8989-5784
Ключові слова: професійна компетентність, фаховий молодший бакалавр, особистісні та предметні компетентності, компетентності на робочому місці

Анотація

У статті проведено аналіз досліджень багатьох науковців з питання особливостей формування професійної компетентності. Встановлено, що в основі підготовки компетентних фахових молодших бакалаврів спеціальностей «Прикладна механіка» та «Галузеве машинобудування» лежать теоретичні та практичні знання, які у майбутньому дадуть змогу фахівцю конкурувати на ринку праці. Професійна компетентність майбутнього фахового молодшого бакалавра спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка» має особливості пов'язані з особистісними та предметними компетентностями, а також компетентностями, що формуються на робочому місці. До особистісних та предметних компетентностей належать комунікабельність, ініціативність і підприємливість; критичне, аналітичне і творче мислення; знання з математики, фізики і техніки та навички роботи з комп’ютерними програмами. Уміння працювати у команді та ефективно планувати робочий час – це компетентності, які формуються безпосередньо на робочому місці. Ці компетентності формуються саме завдяки професіоналізму, здатності майбутнього спеціаліста вчитись впродовж життя та комунікативним якостям.

Посилання

Engineering Competency Model. URL: https://www.careeronestop.org/CompetencyModel/competency-models/engineering.aspx (дата звернення 20.08.2020.)

Бєлова Ю.Ю. Модель професійної компетентності майбутнього інженера машинобудівної галузі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер: Педагогічні науки. 2014. №. 2. С. 13-19.

Бібік Н.М. Компетентність у навчанні. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України, 2008. С. 408-409.

Борова Т.А. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : монографія. Х. : Компанія СМІТ, 2011.

Варій М.Й., Ортинський В.Л. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 376 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997.

Дерев’янко О.В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів в процесі навчання фахових дисциплін. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_10. (дата звернення 20.08.2020)

Енциклопедія освіти / голов. ред. В.Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008.

Лаврова А. В., Заболотний В. Ф. Підхід до організації і проведення шкільного навчального фізичного експерименту. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Т. 6. №. 50. С. 57-70.

Маланюк Н.М. Формування професійної компетентності в студентів коледжу (залізничників). Молодий вчений. 2018. №. 6 (1). С. 154-157.

Неперервна професійна освіта: філософія,педагогічні парадигми, прогноз : монографія / В.П. Андрущенко та ін. / за ред. В.Г. Кременя. К. : Наук. думка, 2003. 853 с.

Нізовцев А. В. Розробка моделі професійної компетентності інженера. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 8. С. 243-255. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_8_29. (дата звернення 25.08.2020.)

Освітньо професійна програма. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування. URL: http://hpk.edu.ua/uploads/2019/02/Osvitnya-PROGRAMA_MG_IM-2019-Finish_1556272829.pdf (дата звернення 02.09.2020.)

Пінчук В.М. Психолого-педагогічні засади впровадження інноваційних технологій у вищій школі. Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект : монографія / за ред. Н.Г. Ничкало. К. : ІПППО, 1999. С. 246-257.

Про освіту: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 25.08.2020.)

Про основні компетенції для навчання протягом усього життя. : Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС). 18 груд. 2006. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_975 (дата звернення 15.08.2020.)

Уроки з підприємницьким тлом: Навчальні матеріали За заг. ред. Е. Бобінської, Р. Шияна, M. Товкало. URL: http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/pidpriemlivist_ta_initsiativnist/ (дата звернення 25.08.2020.)

ФІЗИКА. Навчальні програми з фізики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf (дата звернення 02.09.2020.)

Фізика і Астрономія. Навчальні програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень) (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О.І.) URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-i-astronomiya-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lyashenka-o-i.doc (дата звернення 02.09.2020.)

Равен Д. Компетентность в современном обществе. М. : «Когито-Центр», 2002.

Садовий М.І., Трифонова О.М. Становлення понять компетенція та компетентність. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 141. Ч. І. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. С. 11-14.

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / Чернишова Є.Р. та ін. К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. 230 с.

Унгурян І., Куриш Н. Формування ключової компетентності підприємливості та ініціативності у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2016. №. 2. С. 99-102.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2003. №. 2. С. 58-64.

Як цитувати
Бевз, А. В. (1). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 212-216. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-212-216