ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «НАРОДНІ РЕМЕСЛА»

  • Олександр Миколайович Щирбул Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7541-509X
Ключові слова: інтеграція, міждисциплінарні зв’язки, інтеграційна компетентність, трудова підготовка

Анотація

У статті розглядаються окремі аспекти проблеми інтеграції знань студентів та реалізації міждисциплінарних зв’язків у сучасному освітньому процесі.

Встановлено, що зазначені проблеми в різний час були предметом розгляду багатьох науковців у працях яких міжпредметні, міждисциплінарні зв’язки досліджувалися з різних поглядів: педагогічного, психологічного, філософського.

Зокрема, в публікації пропонуються елементи формування інтеграційної компетентності в майбутніх учителів трудового навчання й технологій при вивченні ними курсу «Народні ремесла». Наводяться конкретні приклади завдань при розв’язанні яких студенти повинні використовувати раніше набуті знання з інших дисциплін.

Доведено, що такий підхід сприяє формуванню предметних та інтеграційної компетентностей як здатності студентів використовувати комплексно свій професійний потенціал в майбутній педагогічній діяльності.

Посилання

Грітченко А.Г. Інтеграція змісту техніко-технологічної підготовки вчителя трудового навчання в педагогічному ВНЗ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2008. №18. Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського С.332-337.

Гуревич Р.С., Коломієць Д.І. Міжпредметні зв’язки у підготовці вчителя трудового навчання. Педагогіка і психологія професійної освіти. Львів,1999. №3. С.111 – 121.

Закон України «Про вищу освіту». URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (дата звернення: 11.05.2020).

Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. Москва: Педагогика, 1981. 160 с.

Курок В., Воїтелєва Г., Литвин О. Підготовка вчителів технологій до реалізації міжпредметних зв’язків трудового навчання і креслення. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 5 (59) Глухів: ГНПУ імені Олександра Довженка С.129 – 138.

Стандарт вищої освіти України: Перший(бакалаврський) рівень, галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). (Проект).Київ. 2017. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti (дата звернення: 11.05.2020).

Чубар В.В. Реалізація взаємозв’язків загальноосвітніх й професійних знань в процесі профільного навчання старшокласників технологіям виробництва. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка 2009. Випуск 82. Частина 1. С.239 – 243.

Як цитувати
Щирбул, О. М. (1). ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «НАРОДНІ РЕМЕСЛА». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 193-197. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-193-197