ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА

  • Василь Васильович Чубар Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-5342-3547
Ключові слова: ключові компетентності, профільне навчання, старшокласники, компетенція, компетентність, творчий проект

Анотація

Стаття присвячена проблемі удосконалення формування ключових компетентностей в учнів старшої школи у процесі профільного навчання технологій виробництва. В дослідженні запропоновано напрямки реалізації компонентів ключових компетентностей у навчанні в процесі реалізації творчих проектів шляхом логічного, послідовного, методично обґрунтованого використання методик і технологій навчання одночасно на різних рівнях складності із врахуванням професійних намірів та пізнавальних можливостей старшокласників.

Посилання

Бібік Н.М. Компетентність у навчанні. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України / гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 408–409.

Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. 3-тє вид., стер. Київ : Академвидав, 2009. 616 с.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. № 1392 [Чинний від 2011-11-23]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/1392-2011-п (дата звертання 14.08.2020).

Коберник О.М., Терещук А.І. Теорія і методика профільного технологічного навчання учнів у старшій школі : навчальний посібник. Умань : ФОП Жовтий, 2013. 365 с.

Краевский В.В., Хуторский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2007. 352 с.

Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-те видання, доповнене і перероблене. Київ : ФОП Мойсеюк В.Ю., 2007. 665 с.

Овчарук О.В. Перелік ключових компетентностей, визначений українськими педагогами. Додаток 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. Київ: «К.І.С.», 2004. С. 85–92.

Овчарук О.В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. Київ: «К.І.С.», 2004. С. 5–14.

Паращенко Л.І. Технологія формування ключових компетентностей у старшокласників: практичні підходи. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. Київ: «К.І.С.», 2004. С. 71–84.

Сучасний урок технологій у старшій школі : навчально-методичний посібник / за заг. ред. О. Коберника. Умань: ПП Жовтий О., 2011. 248 с.

Терещук А. Компетентнісний підхід у технологічній підготовці учнів старшої школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / За ред. О. Коберника. Умань: ПП Жовтий О., 2012. Вип. 2. С. 282–291.

Технології. Навчальна програма з технологій (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р. № 1407. Трудова підготовка в рідній школі. 2017. № 4. С. 2–13.

Як цитувати
Чубар, В. В. (1). ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 185-190. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-185-190