ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ

  • Максим Володимирович Хомутенко Добровеличківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області https://orcid.org/0000-0003-4423-846X
  • Микола Ілліч Садовий Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6582-6506
  • Олена Михайлівна Трифонова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6146-9844
  • Галина Леонідівна Курнат Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6950-638X
Ключові слова: проектно-технологічна компетентність, освітній процес, цифровізація, 3D-моделювання, Blender

Анотація

Сучасне світове товариство стоїть на порозі тотальної цифровізації всіх сфер діяльності людства. У зв’язку з цим на початку ХХІ століття значного поширення отримав процес діджиталізації. Постає проблема перегляду компетентностей, які повинні бути сформовані у здобувачів освіти у відповідності до вимог часу. Однією з таких компетентностей є проектно-технологічна. Тому в статті ми зупинилися на проблемі формування в здобувачів освіти проектно-технологічної компетентності шляхом упровадження 3D-моделювання в освітній процес технічних, фізико-математичних і природничих дисциплін. Для забезпечення формування проектно-технологічної компетентності в освітньому процесі ми пропонуємо використати програму Blender версії 2.82a. Нами запропонований приклад практичної роботи «Прозора ваза та симуляція тканини» виконаної за допомогою програми Blender.

Посилання

Мартинюк О.С. Тривимірне прототипування як складник STEM-технологій у конструктивно-технічній і науково-дослідній роботі студентів та учнів. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2019. № 25. С. 61–64.

Морзе Н.В., Вембер В.П., Гладун М.А. 3D картування цифрової компетентності в системі освіти в Україні. Інформаційні технології і засоби навчання: Теорія, методика і практика використання ІКТ в освіті. 2019. Т. 70, № 2. С. 28–42. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2994 (дата звернення: 05.09.2020).

Мосіюк О.О. Особливості вивчення 3D моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород, 2018. № 2 (43). С.182–186.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 05.09.2020).

Рамський Ю.С., Рєзіна О.В. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики та математики. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2012. №. 12. С. 41–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2012_12_6 (дата звернення: 01.09.2020).

Романюк О.Н., Пойда С.А. 3D моделювання в контексті STEM. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квіт. 2019 р.). Київ, 2019. Ч. 2. С. 110–112.

Сидоренко В.К. Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів. Трудова підготовка в закладах освіти. 2007. № 1. С. 41–44.

Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України : монографія / В.Ю. Биков, О.Ю. Буров, А.М. Гуржій, М.І. Жалдак, М.П. Лещенко, С.Г. Литвинова, В.І. Луговий, В.В. Олійник, О.М. Спірін, М.П. Шишкіна / наук. ред. В.Ю. Биков, С.Г. Литвинова, В.І. Луговий. Київ: Компринт, 2019. 214 с.

Теплицький О.І., Семеріков С.О., Соловйов В.М. Професійна підготовка учителів природничо-математичних дисциплін засобами комп’ютерного моделювання: соціально-конструктивістський підхід. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: монографія. Кривий Ріг : Вид.відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. Т. X, Вип. 1 (10) : спецвипуск «Монографія в журналі». 278 с.

Терещук А.І. Проектна технологія в контексті особистісно-орієнтованого підходу в процесі трудового навчання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2010. № 1. С. 147–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2010_1_27. (дата звернення: 05.09.2020).

Трудове навчання 5–9 класи: програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Наказ МОНУ від 07.06.2017 № 804. 28 с. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 25.09.2020).

Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. № 1, т. 45. C. 78–92. URL : http://journal.iitta.gov.ua/index.php /itlt/article/ view/1191#.VPM03Cz4TGh (дата звернення: 05.09.2020).

Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М., Курнат Г.Л. Цифрове моделювання як метод розвитку творчих здібностей суб’єктів навчання. Моделювання в освітньому процесі: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Луцьк, 5-7 черв. 2020 р. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 141–146.

Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ: колективна монографія / Т.А. Вакалюк, Т.Б. Корнілова, О.В. Коротун, С.М. Кравченко, С.Г. Литвинова, М.В. Мар’єнко, І.В. Новіцька, О.В. Овчарук, О.П. Пінчук, О.М. Соколюк, М.П. Шишкіна, А.В. Яцишин; за ред. В.Ю. Бикова, О.П. Пінчук. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 186 с

Як цитувати
Хомутенко, М. В., Садовий, М. І., Трифонова, О. М., & Курнат, Г. Л. (1). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 170-175. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-170-175