РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  • Ольга Володимирівна Слободяник Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України https://orcid.org/0000-0003-3504-2684
Ключові слова: комп’ютерне моделювання, системне мислення, фізика, дослідницька діяльність

Анотація

У статті проведено аналіз педагогічних досліджень щодо сутності та змісту понять системного підходу та системного мислення, обґрунтовано основні ознаки сформованості системного мислення. Визначено, що формування середовища для ефективного формування системного мислення можливе через реалізацію компетентнісного підходу та впровадження активних, діяльнісних форм навчання, зокрема з використанням комп’ютерних моделей. Зазначено, що використання комп’ютерних моделей у навчальному процесі забезпечує високий ступінь наочності, а їх інтерактивність дає можливість безпосередньо впливати на хід експерименту, змінювати умови його проведення, що сприяє розвитку мотивації, зацікавленості та бажання експериментувати, проводити самостійні дослідження в галузі природничих наук, а отже, сприяє розвитку творчих навичок та критичного мислення.

Посилання

Bertalanffy L. von. General System Theory. A Critical Review. General Systems. Vol. VII. 1962. P. 1–20.

Важинський С.Е., Щербак ТІ. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2016. 260 с.

Системний аналіз інформаційних процесів: Навч. посіб. / Варенко В.М. та ін. К.: Університет “Україна”, 2013. 203 с.

Гончаренко С. У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики: посібн. для вчителя. К. : Радянська школа, 1990. 208 с

Данилов Д.О. Формирование системного мышления учащихся в процессе обучения физике на основе исследовательского метода: дис… канд. ист. наук: 07.00.02 : Томск, 2007

Дьоміна І. Для чого учням навчатися системного мислення або думати як інженери. URL: https://nus.org.ua/view/dlya-chogo-uchnyam-navchatysya-systemnogo-myslennya-abo-dumaty-yak-inzhenery/ (дата звернення 02.09.2020)

Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. 176 с

Пітер Сенге П’ята дисципліна. Видавництво: Олимп-Бизнес Переклад І. Татарінова, Б. Пінскер 2011. 448 с. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/pjataja-disciplina-iskusstvo-i-praktika-obuchajuschejsja-organizacii.html (дата звернення 02.09.2020)

Слободяник О.В. Використання комп’ютерних моделей під час індивідуальної роботи учнів з фізики. Фізико-математична освіта URL: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22/2019_4-22-Slobodyanyk_FMO.pdf (дата звернення 02.09.2020).

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підруч. 2-ге вид. К.: Знання, 2007. 317 с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М.: ЗАО «Бизнес-школа «ИнтелСинтез», 2000. 640 с.

Шагабутдинова Е.И., Батькаева Г. А. Формирование системного мышления учащихся на уроках физики URL: http://orleu-uko.kz/journal/?p=336 (дата звернення 02.09.2020).

Як цитувати
Слободяник, О. В. (1). РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 154-157. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-154-157