БІНАРНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Ключові слова: учитель, початкова школа, правова компетентність, молодші школярі, бінарна модель, підготовка вчителя, формування

Анотація

У статті обґрунтовано, що готовність учителів початкових класів до формування правової компетентності учнів необхідно орієнтувати не лише на засвоєння знань, умінь та навичок, а й на формування креативного бажання та вміння моделювати власну педагогічну діяльність. На основі аналізу створення моделей різних педагогічних систем, запропоновано бінарну модель, яка охоплює процес підготовки вчителя у закладах вищої освіти та його майбутню професійну діяльність. З’єднуючою ланкою цих двох систем виступає педагогічна практика, що дозволяє студентові в реальних умовах закладу загальної середньої освіти виконувати свої професійні функції з формування правової компетенції учнів. Процедура має ґрунтуватися на базі відповідних педагогічних засад. Наведено конкретний приклад застосування моделі для програми педагогічного супроводу сім’ї вчителем початкових класів щодо правового виховання учнів.

Посилання

Бачинський Г. О. Математико-картографічне моделювання соціоекосистем – провідний метод прикладної соціоекології. Проблеми урбоекології: темат. зб. наук. праць. Київ: НОК ВО, 1992. 160 с.

Бахмат Н. В. Педагогічне моделювання як складова фахової готовності вчителя початкових класів. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2011. Вип. 7. С. 14–20.

Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади при підготовки майбутніх учителів по класів до соціально-педагогічної діяльності: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2015. 552 с.

Галатюк Ю., Тищук В. Підготовка майбутніх учителів фізики до творчої професійної діяльності. Вісник Львівського університету. Серія: педагогіка. 2005. Вип. 19. Ч. 1. С. 307–313.

Дорманська І. М. Правова підготовка майбутніх вчителів початкової школи в умовах ступеневої освіти: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2004. 20 с.

Правовое воспитание дошкольников: миф или реальность?: метод. рекомендации в помощь работникам дошк. образ. учреждений по организации работы по правовому воспитанию дошкольников / сост.: Л. Г. Киселева, Н. Н. Данишкина. Краснотурьинск, 2009. 70 с.

Комар О. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології: дис. … д-ра пед. наук. Умань, 2011. 512 с.

Красільнікова О. Компетентнісний підхід як основа філософії освіти. Вісник Київського нац. торговельно-економічного університету. 2018. № 1. С. 147–156.

Притуленко I. В. Суть i структура дидактичного моделювання змісту навчання студентів педагогічного ВНЗ. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2011. № 32–33. С. 88–92.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Попадич, О. О. (2020). БІНАРНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 127-130. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-127-130