ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СХОВИЩ ДАНИХ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

  • Оксана Геннадіївна Медведовська Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-4223-5559
  • Нурягди Амановіч Пірханов Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-6995-8511
Ключові слова: Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), хмарні сховища даних, хмарні технології, самостійна робота студентів

Анотація

У статті розглядається питання використання хмарних технологій при організації самостійної діяльності студентів університетів. Дана проблема є особливо актуальною в даний час у зв'язку зі значним збільшенням годин, що виділяються на самостійну роботу студентів в університетах України. Використання хмарних сховищ даних сприяє створенню кожним учням в процесі навчання свого особистого хмарно-орієнтованого навчального простору (personal cloud-oriented learning environment). Тому важливо навчити студентів грамотному використанню хмарних сервісів на початкових етапах навчання в університеті, а також ознайомити їх з різноманітним функціоналом сучасних хмарних програмних продуктів. Сучасний ринок праці висуває високі вимоги до рівня підготовки сучасних кадрів. Як показує статистика одними з найбільш затребуваними фахівцями є фахівці в області хмарних технологій. Якщо ми хочемо, щоб наші випускники були конкурентно спроможними в сучасному суспільстві, необхідне навчити їх новітнім технологіям, вмінню використовувати отримані навички в майбутній професійній діяльності.

Посилання

Дудик М., Решітник Ю., Коцик В. Використання інформаційних технологій у самостійній роботі студентів фізичних спеціальностей з теоретичної фізики. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, Вип. 4, 2019, С.63-73.

Медведовская О.Г., Поярков А. Использование облачных технологий в учебном процессе педагогических университетов. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип.177. Ч.2. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019, С. 242 – 247.

Минеева О.А., Ляшенко М.С., Борщевская Ю.М. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, ЗАО "Университетская книга", №: 3 (37), 2019, С. 73-80.

Пидкасистый П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов. М.: Пед. общество России, 2005. 603 с.

Разливинских И.Н. Самостоятельная работа студентов как психолого-педагогический феномен. Вестник Шадринского государственного педагогического университета №3(35), 2017, С. 33-41.

Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / під ред. проф. О. А. Коновала. Кривий Ріг : Книжкове видавництво Киреєвського, 2012. 380 с.

Хайбулаев М.Х. Сущность самостоятельной работы студентов и её виды. Известия ДГПУ. Психолого-педагогические науки. Дагестанский государственный педагогический университет (Махачкала) №: 3(8), 2009, С. 99-107.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Медведовська, О. Г., & Пірханов, Н. А. (2020). ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СХОВИЩ ДАНИХ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 111-116. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-111-116