ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ключові слова: комунікативна компетенція, міжкультурна комунікація, мовленнєвий етикет, ділове спілкування, майбутні економісти, експериментальна методика, англійська мова

Анотація

Стаття присвячена експериментальній методиці з формування навичок володіння загальнокультурною компетенцією та мовленнєвим етикетом англомовного ділового спілкування як засобами міжкультурної бізнес-комунікації майбутніх фахівців економічного профілю. Автори надають аналіз останніх досліджень і публікацій з тематики, що вивчається; розкривають мету, завдання та сутність перевірки зазначеної методики, яка проходила поетапно протягом двох навчальних років, та наводять висновки з дослідження й рекомендації щодо подальших розробок. У роботі наводяться приклади інтерактивних завдань і видів активності, що сприяли розвитку англомовної комунікативної компетенції та засвоєнню культурних цінностей представників іншомовних (англомовних) культур, а саме: ділові рольові ігри, кейси, відеоуроки, міні-конференції та презентації; розглядаються такі поняття, як «діалог культур», «міжкультурна взаємодія», «культурологічна ситуація», «формули мовленнєвого етикету», «інформаційно-комунікативні навчальні технології» тощо.

Посилання

Бабинець М.М. До питання про культуру іншомовного ділового спілкування майбутніх менеджерів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. №21. С. 13 - 15.

Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): навчальний посібник. К.: Ленвіт, 2008. 285 с.

Тарнопольський О.Б., Кабанова М. Р. Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у вищій школі: підручник. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 256 с.

Яворська Г. Х., Перевознюк Н. М. Іншомовне ділове спілкування у контексті професійної підготовки майбутніх економістів: монографія Одеса : Букаєв Володимир Вікторович [вид.], 2018. 339 с.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors. Language Policy Programme, Council of Europe, 2018, 235 p. [online]. URL: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 (дата звернення 12.09.2020).

Nunes V. B., Souza L. L. de. Ethical Formation in Professional, Scientific and Technological Education. Educação & Realidade. 2018. Vol. 43. № 2. P. 711–726. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/2175-623667554.

Probucka D. The Educational Aspects of Ethics. Ethics & Bioethics (in Central Europe). 2016. Vol. 6. № 3–41. P. 167–172. DOI: 10.1515/ebce-2016-0019.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Зінченко, О. С., Огреніч, М. А., Шепель, М. Є., & Яковлєва, М. Л. (2020). ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 87-91. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-87-91