ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ В ШКІЛЬНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: інтегративний підхід, професійна компетентність, учитель природничих предметів

Анотація

У статті розглядається проблема підготовки учителя природничих предметів до реалізації інтегративного підходу в загальній середній освіті. Потребує розширення перелік дисциплін фахової і спеціальної підготовки, які забезпечать учителя природничих наук знаннями про педагогічну інтеграцію та вміннями застосовувати методи й прийоми навчання, які спрямовані на формування інтегрованих знань і вмінь учнів як основи ключової компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій.

Посилання

Гончарова Н.О. STEM – освіта: професійна компетентність вчителя. Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи». URL: http://konferenciazoippo2016.blogspot.com/ (дата звернення 15.09.2020)

Колесник М.О. Зміст та методика формування наукової картини світу у студентів педагогічних ЗВО природничих спеціальностей в експериментальних інтегрованих курсах світоглядного рівня. : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка майбутніх учителів фізики хімії біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи». Тернопіль, 2020. С.86-89.

Ламанаускас В. Теория и практика подготовки учителей естествознания. In.: Teorija un prakse skolotaju izglitiba (Starptautiskas zinatniskas konferences materiali). Riga, 2002. p. 14-22

Подопригора Н.В., Клоц Є.О. Інтеграційний підхід до навчання студентів природничих дисциплін. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2017. Вип. 12(2). С. 31-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2017_12%282%29__7 (дата звернення 15.09.2020)

Проєкт Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти». URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobilo-novij-profesijnij-standart-vchitelya-dokument-na-gromadskomu-obgovorenni. (дата звернення 15.09.2020)

Садовий М.І. Програмні компетентності майбутніх фахівців спеціальності 014 "Середня освіта (природничі науки)": зміст та особливості формування. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна, 2018. Вип. 24. С. 27-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2018_24_9 (дата звернення 15.09.2020)

Сєріков В.В. Освіта і особистість. Теорія і практика проектування педагогічних систем. М. Логос, 1999. 272 с.

Сільвейстр А.М. Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології : дис… д-ра пед. наук : 13.00.02 /. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кропивницький, 2017. 633 с.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Засєкіна, Т. М. (2020). ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ В ШКІЛЬНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 78-82. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-78-82