РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

  • Надія Миколаївна Гузик Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0002-5609-4830
  • Христина Іванівна Ліщинська Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0002-0084-6351
Ключові слова: військова освіта, інтерактивні методи навчання, брейнстормінг, ділова гра, дебати

Анотація

Реформування Збройних Сил України відповідно до міжнародних стандартів та внутрішньо-політичних чинників вказує на актуальність пошуку та впровадження інноваційних шляхів розвитку військової освіти. Автори роботи вбачають одним з інструментів вирішення цієї проблеми у впровадженні інтерактивних методів під час підготовки майбутніх військових спеціалістів. У роботі наведено основні принципи інтерактивного навчання, класифікацію інтерактивних методів та приклади застосування деяких з них на заняттях з «Вищої математики». Запровадження цих методів у навчальний процес забезпечить формування в його учасників таких умінь, як аналіз, порівняння, виділення головного, а також критичне мислення та здатність приймати відповідальні рішення, конкурентоспроможність, готовність до ризику. А головне, ці технології сприяють розвитку вміння здійснювати власний вільний та незалежний вибір, що базується на детальному та об’єктивному аналізі дійсності.

Посилання

Браткова О.І. Особливості застосування інтерактивних технологій у фаховій іншомовній підготовці майбутніх юристів. Освітологічний дискус. 2016. № 1 (13). С. 9-17.

Шляхи підвищення якості військової освіти / Бродяк О.Я. та ін. Наукові записки. Серія: Педагог. науки. 2019. Вип. 177. Ч. 1. С. 72-77.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. К: Академвиздав, 2004. 320 с.

Інтерактивний освітній простір ЗВО : матеріали всеукраїнського науково-практичного вебінару (м. Вінниця, 4 березня 2019 р.) / відп. ред. Л.Б. Ліщинська. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 93 с.

Науменко М.І., Приходько Ю.І. Військова освіта на шляху інноваційних перетворень Зб. наук. праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. 2010. № 26. С. 6-15.

Остапчук Д., Мирончук Н. Інтерактивні методи навчання у вищих навчальних закладах. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: зб. наук. праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 140-143.

Рижиков В. Методика використання «Мозкового штурму» на семінарських заняттях в професійній підготовці у вищих військових навчальних закладах. Молодь і ринок. 2018. №5 (160). С. 26-32.

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник ; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. К.: ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.

Тимошенко Р.І., Приходько Ю.І. Теоретико-методологічні засади сучасного етапу розвитку військової освіти. Наука і оборона. 2011. № 2. С. 50-55.

Ягоднікова В.В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі: навч.-метод. посіб. К.: ДП «Персонал», 2009. 80 с.

Hiltz S.R. Collaborative learning: The virtual classroom approach. Technological Horizons in Education (T.H.E.) Journal. 2000. Vol.17, №10. P. 59-65.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Гузик, Н. М., & Ліщинська, Х. І. (2020). РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 62-65. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-62-65