КОМУНІКАТИВНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-ВИХОВАТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: заклад дошкільної освіти, професійна мобільність вихователя, Концепція Нової української школи, комунікативна діяльність, педагогічна комунікація, майбутній вихователь, цінності, мобільність, комунікація, комунікативна мобільність

Анотація

У статті, виходячи з аналізу змісту професійної діяльності майбутнього вихователя, розкривається сучасне уявлення про комунікативну мобільність даної категорії педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

Посилання

Алга А.Н. Розвиток комунікативної мобільності майбутніх педагогів-психологів в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі: автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теорія і методика професійної освіти » Владикавказ, 2013. 22 с.

Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник А.М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук ; авт. кол.: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. К. : Видавництво, 2012. 26 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. І голов. ред. В.Т.Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с., с.534

Волкова Н.П. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04. Дніпропетровськ, 2006. 430 с.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. / [гол. ред. О. С. Мельничук]. К.: Наук. думка, 1985. Т. 2, c. 545

Закон України «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту» URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18; http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628 (дата звернення 10.09.2020).

Концепція Нової української школи. URL: http://nus.org.ua/ (дата звернення 10.09.2020).

Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. М. : Высшая школа, 1990. 119 с.

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семи осфера – история. М., 1996. 464 с. URL: http://www philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/kazakova/leccion_5.pdf (дата звернення 10.09.2020).

Смирнова О.О. Особливості формування комунікативної компетентності особистості. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри», 24-25 лист. 2016 р., м. Київ; м. Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк : Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2016. С. 82 - 83

Сидоренко В.В. Комунікативна професіограма вчителя української мови і літератури в умовах післядипломної педагогічної освіти. Науково-теоретичний і прикладний аспекти сучасного викладання української мови та літератури в школі // матеріали обласного семінару-практикуму «Науково-теоретичний та прикладний аспекти сучасного викладання української мови і літератури в школі» у м. Донецьку, 18- 20 жовтня 2011 р. Донецьк : Каштан, 2011. С. 90-101.

Словник іншомовних слів / уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. К.: Наук. думка, 2000. 680 с., с. 285

Якобсон Р. Лингвистика и поэтика. Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193 - 230, с. 199

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Пріма, Р. М., Замелюк, М. І., & Триндюк, В. А. (2020). КОМУНІКАТИВНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-ВИХОВАТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 24-28. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-24-28