РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ STEM-ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАЦІЇ КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Ключові слова: заклади вищої освіти, технічний профіль, критичне мислення, креативні методи навчання, STEM освіта, інтеграція

Анотація

У статті висвітлено проблему активізації креативного потенціалу студентів, залучення їх до пошукової діяльності інтегрованими методами. Показано доцільність використання можливостей STEM освіти у закладах вищої освіти технічного профілю для виховання у студентів здатності до ухвалення нестандартних та адекватних залежно від ситуації рішень, бачення перспектив та планування стратегій тощо. Сформульовано основні можливості STEM-освіти у закладах вищої освіти технічного профілю. Представлено приклади використання когнітивних методів навчання пропедевтичного блоку для використання методів креативних. Розглядаються особливості креативних методів навчання у закладах вищої освіти технічного профілю на прикладі спеціальності викладач за фахом (фізика). Зроблено висновок, що основне завдання впровадження STEM-освіти у закладах вищої освіти технічного профілю передбачає забезпечення педагогічних умов задля поступу креативного потенціалу особистості, незалежного критичного мислення, ціннісних орієнтацій, формування діапазону професійних компетентностей фахівця.

Посилання

Альтшуллер Г. Найти идею. введение в теорию решения изобретательских задач. Петрозаводск: Скандинавия, 2003. С. 173–185.

Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика: учеб. пособие для инж.-пед. ин-тов и индустр.-пед. техникумов. Екатеринбург: Деловая книга, 1996. 344 с.

Весела Н.О. Stem-освіта як перспективна форма інноваційної освіти в Україні. STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес: зб. матеріалів І регіон. наук.-практ. веб-конф. (м. Тернопіль, 24 травня 2017 р.). Тернопіль: ТОКІППО, 2017. С. 25–28.

Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии. Москва: Сентябрь, 1996. 112 с.

Дидактика современной школы / под ред. В.А. Онищука. Київ: Радянська школа, 1987. 356 с.

Доценко С.О., Лебедева В. В. STEM-освіта як засіб активізації творчого потенціалу особистості. Математика у технічному університеті XXI сторіччя : зб. наук. праць за матеріалами дистанц. всеукр. наук. конф. (м. Краматорськ, 15–16 травня 2017 р.). Краматорськ: ДДМА, 2017. С. 312–314.

Качество знаний учащихся и пути его совершенствования / под ред. М. Н. Скаткина, В.В. Краевского. Москва: Педагогика, 1978. 264 с.

Коваленко О., Сапрунова О. STEM-освіта: досвід упровадження в країнах ЄС та США. Рідна школа. 2016. № 4. С. 46–50.

Козловська І.М., Білик О.С. Формування інтегративних блоків методів навчання у вищих технічних навчальних закладах. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Випуск 33. С.110-117.

Лабудько С. STEM-освіта як інноваційний підхід до розвитку природничо-математичної освіти. STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 9–10 листоп. 2017 р.). Київ: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2017. С.160.

Хуторской А.В. Современная дидактика. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 544с.

Шулікін Д. STEM-освіта: готувати до інновацій. STEM-освіта в Україні: від дошкільника до компетентного випускника : Всеукр. круглий стіл. Освіта України. 2015. № 26. 29 червня. С. 8–9.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Козяр, М. М., Козловський, Ю. М., & Стечкевич, О. О. (2020). РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ STEM-ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАЦІЇ КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 20-23. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-20-23