МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ДИДАКТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: вчитель фізики, професійна компетентність, дидактична компетентність, дидактичний менеджмент, методологічні підходи, системний підхід, інтегративний підхід, компетентнісний підхід, праксеологічний підхід

Анотація

У статті висвітлено нове розуміння ролі та місця вчителя у навчально-виховному процесі. Показано, що у результаты опанування студентами змісту дидактичного менеджменту вдосконалюється методологічна компетентність вчителя фізики. Обґрунтовано використання конкретних методологічних підходів до формування дидактичної компетентності вчителя фізики. Проаналізовано дидактичні аспекти професійної діяльності вчителя фізики у різних типах навчальних закладів, виявлено домінування предметного підходу до змісту знань та порушення низки дидактичних принципів, зокрема цілеспрямованості й мотивації навчання. Визначено базові положення побудови курсу фізики у професійно-технічній школі. Виділено та описано п’ять етапів послідовного впровадження інтегративного підходу у навчально-пізнавальний процес роботи учителя фізики. Зроблено висновки щодо доцільності розвитку дидактичної компетентності вчителя фізики на основі провідних методологічних підходів.

Посилання

Воротникова І.П. Моделі професійного розвитку вчителя в умовах реформи післядипломної педагогічної освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2018. Вип. 3–5 (56-57). С. 21–27.

Гончаренко С.У. Методика як наука. Хмельницький, 2000. 30 с.

Козловська І.М. Інтегративний підхід до структурування змісту курсу фізики у загальноосвітній школі. Наукові записки Кіровоградського РВУ ім. В. Винниченка: Серія педагогічна. 2002. Вип.42. С. 37–39.

Кух А. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах освітньо-інформаційного середовища: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2018. 331 с.

Мiжпредметнi зв’язки під час вивчення фізики в середній школі / за ред. О.В. Сергєєва. Київ: Радянська школа, 1979. 118 с.

Ніжегородцев В.О. Формування методичних компетентностей майбутніх учителів фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2014. 22 с.

Опачко М.В. Дидактичний менеджмент у методичній підготовці сучасного вчителя фізики: монографія. Ужгород: ТОВ «РІКУ», 2017. 350 с.

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Развитие дидактики физики как интеграционный процесс. Среднее профессиональное образование. 1998. №11–12. С.39–45; 1999. №1. С.36–40; №2. С.26–33.

Ткаченко В.М., Черевань Є.О. Професійна компетентність вчителя фізики як особистісний ступінь сформованості його компетенції. Фізико-математична ocвiтa. 2017. Вип. 3(13). С. 160–165.

Школа А.В. Професіограма сучасного вчителя фізики як об’єкт педагогічного проектування. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2016. Вип. 21. С. 161–165

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Козловська, І. М., Опачко, М. В., & Зінчук, І. В. (2020). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ДИДАКТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 16-20. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-16-20