«ЦИФРОВА ДОБА»/ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ВИКЛИКИ ДЛЯ ПЕДАГОГІКИ

  • Олена Борисівна Коломієць Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-0085-7605
  • Ганна Семенівна Бондаренко Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-4524-4565
  • Оксана Олександрівна Головата Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-2232-819X
Ключові слова: технопедагогічна модель, цифрова дидактика, кібернетична педагогіка, програмована навчання, кліповим мислення, віртуально технологічний навчальний підхід

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням впровадження у практику сучасної вітчизняної освіти «технопедагогічних» моделей, що грунтуються на когнітивістсько-конструктивістському підході і забезпечують ефективне використання віртуально-технологічного навчального простору.

Посилання

Азаренок Н. В. Клиповое сознание и его влияние на психологию человека в современном мире. Матер. всеросс. юбилейной науч. конф., посвященной 120-летию со дня рождения С. Л. Рубинштейна «Психология человека в современном мире» / отв. ред. А. Л. Журавлев. М.: ИП РАН, 2009. Т. 5. Личность и группа в условиях социальных изменений. С. 110–112.
Бахтіна Г. Комп’ютеризація суспільства та проблема «кліп-мислення». URL: https://kpi.ua/en/1102-7. [доступ: 07.04.2020].
Бубич О. А., Гилевич Е. Г. Клиповое мышление и организация педагогического процесса в вузе. Моделирование эффективной речевой коммуникации в контексте академического и профессионально ориентированного взаимодействия: сб. науч. ст. / под общ. ред. О. В. Лущинской, Е. В. Савич. Минск: Белорус. гос. университет, 2016. С. 65–71. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/1 59350 [доступ: 07.04.2020].
Гагарін О. О. Дослідження і аналіз методів та моделей інтелектуальних систем безперервного навчання / О. О. Гагарін, С. В. Титенко. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2007. №6(56). С. 37–48.
Зеленцов Б. П., Тятенкова Б. П. Фор-мирование мыслительных способностей студентов. Непрерывное профессиональное образование: междунар. сб. науч. ст. / науч. ред. Н.В. Фадейкина. Новосибирск: Сиб. акад. финансов и банк. дела, 2009. С. 198–203.
Исаева А. Н., Малахова С. А. «Клиповое мышление»: психологические дефициты и альтернативы (пространственный фокус). Мир психологии. 2015. Т. 84, № 4. С. 177–191.
Кибернетическая педагогика. IT-технологии в образовании и обучении в ВУЗах. Теория и практика [Текст]: монография / К. А. Метешкин, А. Ю. Соколов, О. И. Морозова, В. А. Шевченко, Е. Е. Поморцева; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2014. 243 с.
Кліпове мислення – це не катастрофа. https://osnova.d-academy.com.ua/course/klipove-myslennya-cze-ne-katastrofa-2/ [доступ: 07.04.2020].
Кліпове мислення та профілактика його розвитку в процесі навчання. Вебінар. URL: https://vseosvita.ua/library/klipove-mislenna-ta-profilaktika-jogo-rozvitku-v-procesi-navcanna-7545.html [доступ: 07.04.2020].
Козяр М. М. Нові технології навчання – виклик сучасної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. Випуск 41 / Редкол. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. 505. С. 3–7.
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Коломієць, О. Б., Бондаренко, Г. С., & Головата, О. О. (2020). «ЦИФРОВА ДОБА»/ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ВИКЛИКИ ДЛЯ ПЕДАГОГІКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 104-109. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-104-109