КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ

  • Лілія Тарасівна Рябовол Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка http://orcid.org/0000-0003-3558-2103
Ключові слова: творчість, обдарованість, розвиток, професійна майстерність, креативна компетентність, креативне мислення

Анотація

У статті встановлено, що креативність – комплексна, міждисциплінарна проблема, яка притягує науковий інтерес фахівців з різних галузей знань, передусім, педагогіки і психології.  Мета статті – визначити основні аспекти проблеми креативності та окреслити відповідні напрями наукових психолого-педагогічних досліджень. Виявлено, що креативність обґрунтовано розглядають як універсальну рису особистості, інтегральну творчу здібність. У психолого-педагогічних дослідженнях підкреслюється важливе місце і роль креативності у професійній підготовці та діяльності.

Посилання

Аксініна Н. Розвиток креативного мислення майбутніх учителів музики. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2012. Вип. 4. С. 186–191.
Дерев’яна Л. Й. Роль креативних освітніх методик у процесі творчої самореалізації особистості. Наукові записки ТНПУ. Серія: Педагогіка. 2009. № 2. С. 12–14
Дідковська Л. І. Психологічні особливості феномена креативності у старшокласників. Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 21. С. 117–128.
Жидкова Н. Розвиток творчого потенціалу учнів під час навчання правознавства. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 2017. № 3 (67). С. 175–186.
Загурська С. М. Розвиток креативності як психолого-педагогічна проблема сучасної освіти. Народна освіта. 2020. № 1 (40). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6028
Заїка Є., Зуєв І., Зімовіна Т., Саврасов С. Емпірична характеристика креативності у шкільному віці. Психологія і суспільство. 2013. № 4. С. 136–142.
Нікітюк О. Б., Євсюков О. Ф. Креативність як невід’ємний елемент інтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2010. Вип. 4 (26). С. 237–241.
Павленко В. В. Особливості розвитку креативного мислення школярів. Креативна педагогіка. 2015. № 10. С. 114–109.
Передерій О. Л. Розвиток креативного мислення старшокласників як пріоритетний напрямок діяльності сучасної української школи. Наука і освіта. 2018. Вип. 11–12. С. 16–24.
Петришин Л. Й. Креативне середовище як педагогічна умова формування креативності майбутніх соціальних педагогів. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2013. № 2. С. 61–71.
Рябовол Л. Т. Розвиток креативності у старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. 2020. № 8. С. 78–85.
Саприкіна Н. В. Креативність як складова професійної компетентності вчителя української мови та літератури. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. 2013. Вип. 20 (30). (Спец. вип.). C. 190–193.
Сологуб А. І. Профільне креативне навчання старшокласників: інтеграція освіти і науки. Директор школи, ліцею, гімназії. 2016. № 1–3. С. 13–20.
Сологуб А. І. Профільна креативна освіта творчо обдарованих учнів. Креативна педагогіка. 2012. № 6. С. 114–121.
Твердохліб Н. В. Проблема розвитку креативності особистості у психолого-педагогічних наукових дослідженнях. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2015. Вип. 43. С. 399–402.
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Рябовол, Л. Т. (2020). КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 42-47. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-42-47