ВНЕСОК ПЕДАГОГІВ-ПРОСВІТНИКІВ У СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ ГРАМОТИ ТА РЕМЕСЕЛ

  • Олена Вікторівна Олізько Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6284-5461
Ключові слова: культурно-освітні товариства, Єлисаветградське благодійне товариство поширення грамотності та ремесел, просвітницька діяльність, громадські ініціативи

Анотація

У статті розкрито внесок педагогів-просвітників у становлення та розвиток Єлисаветградського благодійного товариства поширення грамоти та ремесел у другій половині ХІХ – на початку XX століття. З’ясовано, що громадсько-просвітницька діяльність членів товариства здійснювалась у різноманітних формах через наукову, видавничу, організаційну та педагогічну роботу. Члени товариства проводили театральні вистави, концерти, художні виставки, брали участь у різноманітних з’їздах та конгресах, залучали до діяльності товариства викладачів навчальних закладів.

Посилання

Боса І. О. Роль Товариства поширення грамотності та ремесел у художньому житті Єлисаветграда на межі ХІХ–ХХ століть. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. 2011. Вип. 11. С. 145–150.

Босько В. М. Визначні постаті Степової Еллади: до 250-річчя заснування фортеці Святої Єлизавети, міста Єлисаветграда та 65-річчя утворення Кіровоградської області. Кіровоград: Інформаційна мережа, 2004. Ч. 1. 376 с.

Бракер Н. Микола Федорович Федоровський. Перший український діяч м. Єлисавету. За сто літ. Матеріали з громадського і літературного життя України XIX і початків XX століття. К.: Держвидав України, 1928. Кн. 3. C. 46–49.

Доклад комиссии по устройству народных детских садов (апрель-октябрь 1912 р.). Державний архів Кіровоградської області, м. Кропивницький. Ф. 304. Спр. 50. 35 арк.

Калініченко Н. А. Просвітницька діяльність М. Ф. Федоровського. Педагогічний альманах. 2016. Вип. 31. С. 250–257.

Люта О. М. М. Ф. Федоровський (1838–1918): Невтомний трудівник на народній ниві. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. 30 с.

Пашковский Н. Николай Федорович Федоровский. (По личным воспоминаниям). Голос Юга. 1918. 10(23) июня.

Печериця Т. В. Визначний українознавець П. З. Рябков (1848–1926). Кіровоград, 2003. 117с.

Рябков П. З. Краткий исторический очерк Елисаветградского Общества распространения грамотности и ремесел: 1873–1898 гг. Елисаветград: Тип. Гольденберга, 1898. 42 с.

Як цитувати
Олізько, О. В. (1). ВНЕСОК ПЕДАГОГІВ-ПРОСВІТНИКІВ У СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ ГРАМОТИ ТА РЕМЕСЕЛ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 192-196. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-192-196