ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  • Віталій Васильович Демченко Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом https://orcid.org/0000-0002-7181-5237
Ключові слова: професійне самовдосконалення, майбутній учитель фізичного виховання, формування мотивації до професійного самовдосконалення

Анотація

У статті розкрито шляхи формування мотивації до професійного самовдосконалення майбутніх учителів фізичного виховання. З’ясовано, що професійне самовдосконалення майбутнього фахівця зумовлене мотиваційним спрямуванням, тобто наявністю сукупності прагнень та умов, що його спрямовують. Встановлено, що інтеграційні зайняття домінують над усіма іншими за рівнем впливу на розвиток мотиваційно-ціннісної сфери, на педагогічні установки до педагогічної діяльності, на розвиток свідомості й самосвідомості, формування педагогічного досвіду, інтеріорізація якого призводить до підвищення рівня соціальної активності й відповідальності, на формування педагогічної спрямованості сфери потреб.

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Субъективный подход в инновационной подготовке педагога-психолога / [К. А. Абуль-ханова и др.]. Казань: ЮЛАКС, 2006. 165 с.

Адлер А. Наука о характерах: понять природу человека / Альфред Адлер. 5-е изд. М: Академический проект, 2015. 242 с.

Ахметов А. М. Стимулирование мотивации физического самосовершенствования студента-будущего учителя: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова / А. М. Ахметов. Ульяновск, 2004. 19 с.

Битянова Н. Р. Проблема саморазвития личности в психологии: аналит. обзор / Н. Р. Битянова. М.: Моск. психол.-социал. ин-т : Флинта, 1998. 46 с.

Братусь Б. С. Психологические аспекты нравственного развития личности / Б. С. Братусь. М: Знание, 1977. 64 с.

Братченко С. Л. Экзистенциальная психология глубинного общения: уроки Джеймса Бюджентала / С. Л. Братченко. М. : Смысл, 2001. 197 с.

Головнева Е. Проблемы повышения эффективности формирования потребностно-мотивационной сферы будущих учителей / Е. Головнева // Прикладная психология и психоанализ. 2004. №1. C. 37–45.

Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк. К.: Либідь, 2002. 304 с.

Зеер Э. Ф. Профессиональное становление личности инженера- педагога / Э. Ф. Зеер. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. 166 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 512 с.

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
Демченко, В. В. (2020). ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 212-218. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-212-218