ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОЗВІЛЛЄЗНАВСТВА ЯК ІНСТИТУТУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

  • Богдан Віталійович Опальчук Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-4531-0486
Ключові слова: дозвіллєзнавство, педагогічна діяльність, соціалізація, механізми соціалізації, соціальні інститути, вільний час, дозвілля

Анотація

У статті проаналізовано підходи науковців до процесу соціалізації особистості та дозвіллєзнавства, з’ясовано роль і значення дозвілля у процесі соціалізації. Визначено особливості соціалізації особистості в умовах педагогічної культурно-дозвіллєвої діяльності. Охарактеризовано дозвіллєзнавство, як інститут соціалізації особистості.

Посилання

Капська А. Й. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників / А. Й. Капська // Соціалізація особистості: збірник наукових праць [За заг. ред.. проф.. А.Й. Капської]. Том ХХVІІІ. К.: НПУ, 2007. С. 3–13

Савченко С. В. Социализация студенческой молодежи в условиях регионального образовательного пространства. Луганск: Альма Матер, 2003. 406 с.

Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності: Дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Харків, 2006. 572 с.

Бочелюк В. Й., Бочелюк В. В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 210 с.

Галус О. М. Соціалізація особистості: сутність, концептуальні підходи у наукових теоріях, напрямах, школах // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. 2010, 2. С. 69–75

Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А. Й. Капської, К., 2000. 264 с.; Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А. Й. Капської. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 352 с.

Андреєва Г. М. Соціальна психологія / Г. М. Андреєва. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 381 с.

Бабенко Ю. А. Вільний час і дозвілля української молоді в умовах нової соціокультурної реальності. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2013. № 2. С. 74–79

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
Опальчук, Б. В. (2020). ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОЗВІЛЛЄЗНАВСТВА ЯК ІНСТИТУТУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 198-203. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-198-203