ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Ірина Володимирівна Сальник Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-1117-9862
  • Едуард Петрович Сірик Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-9201-2943
Ключові слова: інтерактивне навчання, інформаційні технології, полікомпонентне навчальне середовище, ефективний засіб навчання, засіб навчальної діяльності, навчальне завдання, навчальні проекти, предметні компетентності

Анотація

Одним з новітніх принципів сучасної педагогіки є гуманізація освіти – спрямованість на розвиток особи. Побудова особистісно орієнтованих методичних систем вимагає відповідних змін як у змісті фізичної освіти, так і його методичному забезпеченні. Нині старша школа функціонує як профільна. Під час дистанційного навчання кожен учень повинен отримати певний соціальний досвід, набуття у процесі досягнення загального результату шляхом взаємодії з іншими членами учнівського колективу, виробляє навички спілкування.

Посилання

Бойченко Л. Мотивація навчальної діяльності: методичний семінар-тренінг із використанням методів інтерактивного навчання // Завуч. Сер. Шкільний світ. 2011. № 11. С. 1–8.

Вовкотруб Л. Інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованого навчання / Л. Вовкотруб та ін. // Сучасна школа України. Сер. Шкільний світ. 2012. № 10 (жовт.). С. 59–80.

Волосюк М. А. Інтерактивні форми роботи на уроці / М. А. Волосюк // Управління школою. 2005. № 16–18. С. 70–78.

Гаркава Н. Інтерактивне навчання. Практичні поради Н. Гаркава // Відкритий урок. 2012. № 9. С. 25–26.

Мороз І. О. Теоретичні та методичні засади інтегрованого навчання термодинаміки і статистичної фізики в педагогічних університетах /Автореф. дис. …доктора пед. наук за спец.: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) /Іван Олексійович Мороз. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. 40 с.

Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для студентов высших педагогических заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; под ред. Е. С. Полат. М. : «Академия», 2004. 416 с.

Петросян О. Р. Метод проектів на уроках фізики // Фізика в школах України. Основа, 2010, №6. 36 с.

Шарко В. Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект : посібник для вчителів і студентів / В. Д. Шарко. К., 2005. 220 с.

Шульга С. В. Організація індивідуальної роботи студентів засобами ІКТ у підготовці та виконанні лабораторного практикуму з курсу загальної фізики (квантова фізика) /Навч. посібник для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. ун-тів /Наук. ред..: С. П. Величко. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2018. 142 с.

Як цитувати
Сальник, І. В., & Сірик, Е. П. (1). ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 68-74. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-68-74