ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Ірина Миколаївна Мельничук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0001-5527-0655
  • Мар’яна Зіновіївна Пашко Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0001-5868-7472
Ключові слова: україномовна компетентність, іноземні студенти медичних спеціальностей, професійна підготовка, засоби інтерактивних технологій, українська мова як іноземна

Анотація

У статті розкрито основні принципи формування україномовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей у процесі використання інтерактивних технологій. Визначено, що для іноземного студента-медика гарантією якісної професійної підготовки є володіння мовою навчання. Встановлено, що вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна» передбачає забезпечення: комунікативних потреб іноземних студентів у побутовій, навчально-професійній, соціально-культурній і навчально-науковій сферах; високого рівня загальномовної підготовки студентів з інших країн; основ знань з української мови, з перспективою їх подальшого використання в професійній діяльності.

Посилання

Заєць М. Особливості мовної підготовки іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря / М. Заєць, І. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 715. Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2014. С. 71–77

Закон України «Про засади державної мовної політики». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2013. № 23. ст. 218. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17

Кайдалова Л. Г. Теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх економістів на основі використання інтерактивних методів навчання / Л. Г. Кайдалова, Г. В. Тимощук // Матеріали методол. семінару «Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації», ч. 2. К. : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. С. 78–82

Калашнік Н. В. Особливості освітньо-виховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних навчальних закладах України / Н. В. Калашнік// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 1 (83). С. 60–66

Концепція формування системи експортування освітніх послуг України на період 2011-2020 рр. URL: http://ua.convdocs.org/docs/index-38108.html

Мельничук І. М. Діалогічність інтерактивного навчання майбутніх фахівців у вищій школі / І. М. Мельничук, Л. М. Романишина // Вісник національного ун-ту оборони. 2013. Вип. 2 (33). С. 95–100

Мельничук І. М. Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів / І. М. Мельничук, О. В. Яцишина // Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. 2013. Вип. 27. С. 119–121

Стандарт з української мови як іноземної (рівні : А1, А2, В1, В2, С1). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014, № 750) / укл. Н. С. Ніколаєва, Н. О. Бондарєва, А. А. Дем’янюк, М. В. Шевченко та ін. 23 с. URL : http:/www.mon.gov.ua/ua/activity/education/1410876247/

Тимчасова програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна (українськомовна форма навчання)» для іноземних студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я» / уклад. : С. М. Луцак, О. В. Гончарук, Г. Я. Іванишин та ін. Київ. 2016. 168 с.

Як цитувати
Мельничук, І. М., & Пашко, М. З. (1). ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 29-33. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-29-33