ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАСТАВНИЦТВА

Ключові слова: наставництво, компетентнісно-орієнтоване наставництво, професійна компетентність наставника, компетентнісний підхід

Анотація

Науково обґрунтовано вирішення існуючих проблем, що детермінують переосмислення цілей підготовки майбутніх фахівців, її реалізацію через компетентнісний підхід як важливого засобу модернізації змісту вищої освіти. Наставництво потрактовано як один із видів навчання, а також одна з форм адаптації. Вважається, що наставництво – найбільш ефективний різновид і важлива ланка навчання в організації.

Посилання

Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м. Київ: [у 2 ч.]. Ч.1 / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. 370.

Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика : монографія / [Н. М. Авшенюк, Т. М. Де-сятов, Л. М. Дяченко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська, О. В. Сулима]. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 280.

Зембицька М. В. Сучасні форми і види наставництва молодих учителів у США. Педагогіка. Збірник наукових праць. 17 (2). 2014. С. 43–48.

Денисенко Н. Г., Смірнов С. В. Ком-петентнісно-орієнтоване наставництво як засіб інноваційної підготовки майбутніх офіцерів запасу в умовах ВНЗ. Молодий вчений. Педагогічні науки. 12.1 (40). 2016. С. 413–415.

Алюшина Н. О. Компетентнісно орієн-товане наставництво як складова цілісного навчального процесу в професійній підготовці державних службовців. Механізми державного управління. Вісник НАДУ. 2014. С. 12–17.

Бродовська В. Й. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові : словник / В. Й. Бродовська, І. П. Патрик, В. Я. Яб-лонко. 2-ге вид. К. : ВД «Професіонал». 2005. 224 с.

Наставництво як стратегія покращення якості викладання в умовах Нової української школи : методичні рекомендації / Укл. О. О. Мілєйко. Миколаїв : ОІППО, 2019. 32 с.

Кучай Т., Кучай О. Забезпечення якості вищої освіти в європейському освітньому просторі. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Освітній простір України. 2019. С. 15–19.

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
Біда, О. А., Мукан, Н. В., & Гончарук, В. В. (2020). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАСТАВНИЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 14-19. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-14-19