КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-ДИЗАЙНЕРА

  • Римма Вікторівна Кириченко Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0002-2020-9157
  • Марія Сергіївна Скоробагатько Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0002-8905-6750
  • Юлія Олегівна Івашко Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0002-3949-228X
Ключові слова: дизайн-освіта, професійна компетентність, компетентнісний підхід, компетенція, фахові компетентності, спеціалізовані компетентності, педагог-дизайнер, вища освіта

Анотація

У статті охарактеризовано поняття професійно-педагогічної компетентності та її складових компонентів. Проаналізовано систему ключових, загальних і спеціальних компетенцій, що визначають зміст підготовки майбутніх педагогів, фахівців з дизайну та необхідні для ефективної професійної діяльності. Акцентовано увагу на важливості спеціалізованих компетентностей, зокрема проектно-художньої, майстерності в професійній дизайнерській діяльності. Розглянуто особливості впровадження компетентнісного підходу до підготовки майбутнього педагога-дизайнера.

Посилання

Білик В. В. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / В.В. Білик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2010. – Вип. 25. – С. 219–225.

Жуков Г. Н. Основы общей и профессиональной педагогики: учебное пособие // Г. Н. Жуков, П. Г. Матросов, С. Л Каплан. – М.: Гардарики, 2005. – 382 с.

Кічук Н. В. Компетентнісний підхід у вищій технічній школі: проблеми застосування – URL: http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n2_2010_st_13/ (дата звернення 10.09.2019)

Луговий В. І. Становлення системи основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті / В. І. Луговий О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методологічного семінару. – Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України – 2014. – С. 5–18.

Марцева Л. Реалізація компетентнісного підходу в професійній освіті [Текст] / Л. Марцева // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методологічного семінару. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – С. 18–22.

Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: Світовий досвід та українські перспективи / О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

Отич О. М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи: підручник / О. М. Отич. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 208 с.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – С. 64–70.

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К.: ДП «НВЦ «Пріо¬ритети», 2014. – 120 с.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» для другого (магістерського) рівня вищої освіти: затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2018 р. № 1433 – URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti(дата звернення 10.09.2019).

Шевченко А. Компетентнісний підхід у навчанні художньому проектуванню майбутніх фахівців з дизайну / А. Шевченко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Вип. 9(3). – С. 77–80.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Кириченко, Р. В., Скоробагатько, М. С., & Івашко, Ю. О. (2019). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-ДИЗАЙНЕРА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 99-102. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-99-102