КРЕАТИВНІ МЕТОДИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  • Ліана Володимирівна Бурчак Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка https://orcid.org/0000-0002-9416-5118
  • Станіслав Олександрович Бурчак Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка https://orcid.org/0000-0002-1641-3251
Ключові слова: метод навчання, креативні методи, дослідницька компетентність, майбутній учитель, вища школа

Анотація

У публікації розглянуто сутність дослідницької компетентності майбутнього вчителя у вищій школі, деякі аспекти її формування. Зокрема, з’ясовано сутність дефініцій «метод навчання», схарактеризовано підходи до класифікації методів навчання. З позицій особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів розглянуто використання продуктивних методів, з урахуванням специфіки їх застосування саме для майбутніх учителів. Крім того, детально описано креативні методи навчання, що сприятимуть цілеспрямованій підготовці вчителя-дослідника.

Посилання

Бойко А. М. Педагогічна система «методологія – теорія – практика» / А. М. Бойко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленк – Полтава – 2007. – Вип. 5 (57) – C. 5-19.

Бурчак Л. В. Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти / Л. В. Бурчак. – автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук – спец. 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти – Полтава – 2011. – 20 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. Наук України; [ гол. ред. В. Г. Кремень ]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский – Москва: Академия – 2011. – 192 с.

Креативная педагогика. Методология, теория, практика / под ред. д.т.н., проф. В. В. Павлова, акад. РАО Ю. Г. Круглова – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний – 2012. – 319 с.

Подласый И. П.Продуктивная педагогика: книга для учителя / И. П. Подласый – Москва: Народное образование – 2003. – 496 с.

Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 360 с.

Хуторской А. В.Современная дидактика : учеб. Пособие / А. В. Хуторской – Москва: Высш. шк., 2007. – 639 с.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Бурчак, Л. В., & Бурчак, С. О. (2019). КРЕАТИВНІ МЕТОДИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 73-76. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-73-76