ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ

Ключові слова: педагогічні умови, самоосвітня компетентність, метод експертних оцінок, інноваційні технології навчання, учні, освіта

Анотація

Визначені та обґрунтовані педагогічні умови розвитку самоосвітньої компетентності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Проаналізовано і узагальнено основні підходи до висвітлення поняття «педагогічні умови» в психолого-педагогічній та методичній літературі. Визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови, які забезпечують ефективність розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної галузі. За допомогою методу експертних оцінок було визначено головні фактори розвитку самоосвітньої компетентності. На основі факторного аналізу було обґрунтовано наступні педагогічні умови: перманентне формування в учнів потреби у самоосвітній діяльності; продуктивна організація самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників; застосування в процесі підготовки кваліфікованих робітників технологій інтерактивного навчання; цілеспрямований розвиток інформаційно-аналітичної культури учасників педагогічної взаємодії.

Посилання

Аксарина И. Ю. Педагогические условия адаптации выпускников школ на этапе перехода от общего к высшему профессиональному образованию: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. / И.Ю. Аксарина – Москва, 2006. – 19 с.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник [для студ., аспірантів та молод. викладачів вузів] / А.М. Алексюк - Київ: Либідь, 1998. – 558 с.

Буркова Л. Ключ до управління: Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування інноваційним процесом в освіті / Л. Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 31-37.

Дерев’янко О. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів в процесі навчання фахових дисциплін / О.В. Дерев’янко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Вип. 5. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_10 (дата звернення: 01.11.2019).

Дурманенко О. Теоретичний аналіз поняття «педагогічні умови» в контексті моніторингу виховної роботи у вищому навчальному закладі / О. Дурманенко // Молодь і ринок. – 2012. – № 7. – С. 135-138.

Зозуля Л. М. Інноваційні технології як метод удосконалення навчального процесу / Л.М. Зозуля // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 26–27 березня 2015 р.). – Т. 1. – Суми, 2015. – С. 110-112.

Ипполитова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация / Н. Ипполитова // General and Professional Education. – 2012. – № 1. – С. 8-14.

Лузан П. Г. Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу: аспекти проектування та створення / П.Г. Лузан // Нау-ково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: зб. матеріалів ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квіт. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 276-280.

Мося І. Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / І. Мося // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Вип. 28(1). – С. 204-209. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_41 (дата звернення: 01.11.2019).

Пащенко Т. М. Організація самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників над навчальним кейсом / Т.М. Пащенко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – 2015. – Вип. 83. – С. 56-61.

Писарчик О. Л. Організація самостійної роботи студентів / О.Л. Писарчик // Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції: матеріалиХ Міжнар.наук.-практ. конф. – URL: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1258 (дата звернення: 1.11.2019).

Скуратівська С. П. Особливості організації самостійної роботи студентів / С.П. Скуратівська– URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/36615/ (дата звернення: 1.11.2019).

Шеверун С. В. Організація самостійної роботи студентів у контексті методологічних засад інноваційного розвитку вищої освіти / С. В. Шеверун // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Суми, 26–27 березня 2015 року). – Т. 1. – Суми, 2015. – С. 63-66.

Huitt W. Motivation to learn: Anoverview. Educational Psychology Interactive – Valdosta, GA, Valdosta State University, 2001. – 16 p.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Осипенко, С. М. (2019). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 196-201. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-196-201