МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО БІЛІНГВАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  • Ігор Вячеславович Вергун Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3866-9597
Ключові слова: відкрите білінгвальне-орієнтоване середовище, дидактичні умови, інтеграція, освітній процес, методика навчання фізики

Анотація

У статті висвітлено результати теоретичного дослідження, відкритого білінгвального-орієнтовного середовища яке дає можливість  учнів навчатись різними мовами та можливість повність реалізувати  у сучасному світі та окреслено основні підходи до визначення терміну «освітнє середовища», визначено основні вищи середовищ, які пропонують науковці до застосування в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Саме дослідження засноване на системному осмисленні проблеми навчання в білінгвальному середовищі. В результаті проведеної автором роботи дано визначення відкритому білінгвального-орієнтовного середовища. Представлена теоретична модель відкритого білінгвального-орієнтовного середовища при викладанні фізики, яка дає поштовх до створення нових методик викладання фізики,  на прикладі участі в закордонних навчальних та наукових проектах та грантах з фізики.

Посилання

Биков В. Ю. Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л. Л. Товажнянського та О. Г. Романовського. – Вип.. 3. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – С. 73-83.

Венєвцева Є. В. Основні складові поняття «білінгвальна культура спілкування» / Є. В. Венєвцева // Витоки педагогічної майстерності / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка – 2014. – Вип. 14 – С. 22-26.

Вергун І. В. Формування дослідницької компетентності під час навчання фізики з використанням ІКТ / І. В. Вергун, Р. В. Вергун, О. М Трифонова // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти; за заг. ред. М. І. Садового / КДПУ ім. В.Винниченка. – 2016 – Вип. 10, Ч. 2. – С. 35-39.

Вергун І. В., Трифонова О. М., Величко С. П. Методика навчання оптики на засадах білінгвального підходу в старшій школі // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 168. – С. 13-15.

Гусак А. М. Білінгвальний підхід до викладання фізики у сучасній школі / А. М. Гусак, А. О. Ковальчук // Рідна школа. – К., 2011 (жовтень). – № 10. – С. 48-51.

Жук Ю. О. Системні особливості освітнього середовища як об’єкта інформатизації / Ю. О. Жук // Післядипломна освіта в Україні. – № 2, 2002. – С.35-38.

Клюкина К. А. Билингвальное образование в настоящее время / К. А. Клюкина, Л. Н. Петракова // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: [сб. ст. по мат. XL междунар. студ. науч.-практ. конф.] – № 3(40). – URL: https://sibac.info/archive/guman/3(40).pdf (Дата обращения: 17.10.2019)

Ковальчук А. О. Із досвіду викладання білінгвальних дисциплін майбутнім магістрам у провінційному ВНЗ / А. О. Ковальчук // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – 2010. – Вип. 16. – С. 108-115.

Лапінський В. В. Навчальне середовище нового покоління та його складові // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова [Текст], 2008. – № 6 (13). – С. 26– 32.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізика. 10-11 класи (зі змінами, наказ МОН України від 29.05.2015 № 585). – К.: Освіта, 2013. – 32 с. – URL: http://mon.gov.ua/activity/ education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html. (дата звернення 10.10.2019)

Панов В. И. Психодидактика образовательных систем:теория и практика / В. И. Панов. – Спб.: Питер, 2007. – 352 с.

Рубцов В. В. Проектирование развивающей образовательной среды школы / В. В. Рубцов - М.: МГППУ, 2002. – 272 с.

Садовий М. І. Методологія освітньої парадигми синергетики / М. І. Садовий // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти; відп. за випуск: М.І. Садовий / ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 12, Ч. 1. – С. 31-37.

Садовий М. І. Методика навчання фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу / М. І. Садовий, Л. П. Суховірська, О. М. Трифонова, І. В. Вергун // Зб. наук. пр. «Педагогічні науки». – Херсон: Вид-во ХДУ, 2018. – Вип. 81. – С. 77-84

Слободчиков В. И. Структура и состав образовательной сферы: категориальный анализ / В. И. Слободчиков // Психология обучения . – 2010. - №1. – С. 4-24.

Слюсаренко В. В. Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Слюсаренко Віктор Володимирович; Кіровоградс. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 272 с.

Слюсаренко В. В. Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики / В. В. Слюсаренко, М. І. Садовий, О. М. Трифонова, М. В. Хомутенко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2014. – II(16), Issue: 33. – Р. 79-84

Смирнова З. М. Дидактические условия билингвального обучения иностранных студентов в России: теоретическое и эмпирическое исследование / З. М. Смирнова, А. В. Гагарин // II Вестник Университета / Государственный университет управления. – 2011. – № 19. – С. 134-139.

Соколюк О. М. Характерні ознаки структури комп’ютерноорієнтованого навчального середовища / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук, праць / за ред. В. Ю. Викова, Ю. О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. – С. 100-109.

Суховірська Л. П. Дисертація ресурсний підхід до методики навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Суховірська Людмила Павлівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – 382 с.

Усенко О. Л. Фізика англійською мовою / О. Л. Усенко. – К.: Українське фізичне товариство, 1994. – С. 10.

Хомутенко М. В. Дисертація методика навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомутенко Максим Володимирович; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – 397 с.

Ширин А. Г. Билингвальное образование в отечественной и зарубежной педагогике: дисс. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / Ширин Александр Глебович; Федеральное агентство по образованию, Новгородский госуд. ун-т им. Ярослава Мудрого. – В. Новгород, 2007. – 341 с.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию/ В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Вергун, І. В. (2019). МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО БІЛІНГВАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 180-184. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-180-184