ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Олександр Миколайович Щирбул Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7541-509X
Ключові слова: інтеграція, міжпредметні зв’язки, трудова підготовка, ключові компетентності

Анотація

У статті аналізуються проблеми інтеграції знань, міжпредметних зв’язків у трудовій підготовці учнів основної школи.

Зокрема, встановлено, що зазначені проблеми в різних аспектах розглядалися багатьма відомими науковцями, педагогами. На сьогодні, на основі системного аналізу змісту, методів навчання, визначено сутність, функції, види і типи зв’язків між предметами, їхню взаємодію з основними дидактичними принципами. Також розроблено способи планування міжпредметних зв’язків, використання яких дає можливість учителю розглядати хронологію вивчення навчального матеріалу з різних предметів, визначати місце зв’язків між предметами в структурі уроку, чітко сформулювати мету й завдання занять з учнями.

У публікації наводиться конкретний приклад виготовлення виробу з деревини, розробка якого вимагає від учнів використання набутих раніше математичних знань. Доведено, що такий підхід сприяє формуванню ключових компетенцій та цілісному сприйняті набутих знань.

Посилання

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник /С.У. Гончаренко – К.: «Либідь», 1997. – 375 с.

Державний стандарт базової середньої освіти. – URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/standart-1206.pdf (дата звернення 10.10.2019).

Істер О.С. Геометрія: підруч. Для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О.С. Істер. – К.: Генеза, 2015. – 184 с.

Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школи: учебное пособие по спец курсу [для пед. инст.] /В.Н Максимова. –М.: Просвещение, 1987. –187с.

Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения/В.Н. Максимова. –М.: Просвещение, 1984. –143с.

Математика 5-9 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx (дата звернення 10.10.2019).

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол.: Є.Р. Чернишова, Н.В. Гузій, В.П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред. Є.Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. – 230 с.

Трудове навчання 5-9 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення 10.10.2019).

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Щирбул, О. М. (2019). ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 173-176. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-173-176