ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА

  • Василь Васильович Чубар Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-5342-3547
Ключові слова: профільне навчання, старшокласники, навчальні технології, особистісно-орієнтований підхід, варіативний, рівні складності проектів

Анотація

Стаття присвячена проблемі удосконалення реалізації особистісно-орієнтованого підходу до профільного навчання старшокласників технологій виробництва. У дослідженні запропоновано такі підходи щодо удосконалення його реалізації: визнання старшокласників основними суб’єктами навчально-пізнавального процесу; розумінні кожного з них особистостями, які мають цілісну, системну сутність що має такі компоненти: соціально-психологічний, індивідуально-психологічний, віковий,системно-психологічний, діяльнісний; логічне, послідовне методично обґрунтоване варіативне використання методик і технологій навчання одночасно на різних рівнях складності із врахування професійних намірів та навчальних можливостей учнів; інформація і знання переважно створюються і опановуються під час навчально-пізнавального процесу, а не подаються у готовому вигляді.

Посилання

ДСТУ 1392-2011-п. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. – URL: http:// zakon4.rada.gov. ua/laws/show/1392-2011-п & (дата звернення 04. 12. 2019 р.)

Концепція профільного навчання в старшій школі: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 р. № 1456. // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013 – № 10. – С. 2–10.

Корець М.С. Шляхи реалізації профільного технологічного навчання в старшій школі. / М.С. Корець // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017 – №2. – С. 5–8.

Пєхота О.М. Особистісно-орієнтоване навчання: підготовка вчителя: Монографія. / О.М. Пєхота, А.М. Старєва – Миколаїв: Іліон, 2007. – 272 с.

Психологія: Підручник. За ред. Ю.Л. Трофімова. 5-те вид., стер. – Київ: Либідь, 2005. – 560 с.

Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшо-класників: Монографія. / В.В. Рибалка Київ: ІППО АПН України, 1998. – 160 с.

Савченко О.Я. Ознаки особистісно-орієнтованої підготовки майбут-нього вчителя. / О.Я. Савченко // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 1997 – С. 3–5

Технології. Навчальна програма з технологій (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл: наказ Міністерства освіти і науки України № 1407/2017 року. // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 2–13.

Технології. Навчальна програма з технологій (профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл: наказ Міністерства освіти і науки України № 1407/2017 року – URL: https://osvita.ua/school/program/ program-10-11/58970/& (дата звернення 04. 12. 2019 р.)

Трудове навчання в школі: проектно-технологічна діяльність. 5 – 12 класи За ред. О.М. Коберника. – Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 256 с.

Якиманская И.С. Личностно-ориентированое обучение в современной школе. / И.С. Якиманская – М.: Сентябрь, 1996. – 96 с.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Чубар, В. В. (2019). ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 165-169. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-165-169