ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: здоров’я, студент, рухова активність, фізичні вправи, фізичне виховання, здоровий спосіб життя, індивідуальні профілактично-оздоровчі програми

Анотація

У статті розглядається проблема зміцнення і збереження здоров’я студентів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти, яка в останнє десятиліття набула статусу пріоритетного напряму. Показано, що питання формування, збереження та розвитку здоров’я молодого покоління на сьогодні залишається досить гострим, а показники й тенденції продовжують залишатися незадовільними. Автор підкреслює значимість дотримання здорового способу життя майбутніх медичних працівників, спроможних до виконання своїх професійних обов’язків в складних умовах реформування сучасної медицини. Зазначено, що підвищення рівня рухової активності у студентів медичних закладів освіти тісно пов’язано з ефективним впровадженням в освітній процес різноманітних засобів фізичної культури, які використовуються у вільний або спеціально відведений для цього час. Доцільним є введення профілактично-оздоровчих програм, що дає підстави стверджувати про позитивні зміни в показниках рухової активності студентів. Залучення студентів до складання індивідуальних профілактично-оздоровчих програм «для себе» приведе до самоактуалізації занять фізичним вправами з чітким усвідомленням поставленої мети й шляхів її досягнення. Виникає потреба отримання необхідних знань, умінь та навичок щодо збереження власного здоров’я засобами фізичного виховання, що спонукає до саморозвитку, стимулює до самостійної роботи.

Посилання

Баканова А. Ф. Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи / А.Ф. Баканова // Физическое воспитание студентов. – № 6, 2011. – С. 8 – 11 – URL: http://bmsi.ru/doc/26399b33-8cca-4878-ab4da19c4537b5cd (дата обращения: 01.11.2019)

Бєлкова Т. О. Підготовка студентів вищих медичних закладів до формування особистого здоров’я засобами фізичної культури: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.О. Бєлкова. – Кропивницький, 2018. – 316 с.

Давиденко Д. Н. Здоровье и образ жизни студентов / под. общ. ред. проф. Д.Н. Давиденко : [учебное пособие] / Д.Н. Давиденко, Ю.Н. Щедрин, В.А. Щеголев. – СПб. : СПбГУИТМО, 2005. – 124 с.

Кудрявцева Е. Н. Здоровье человека : понятие и реальность / Е.Н. Кудрявцева // Общественные науки и здравоохранение. – М. : Наука, 1987. – С. 32 – 48.

Міхєєва Л. Особливості формування здорового способу життя у молодого покоління / Л. Міхєєва // Український науковий журнал – № 3. – 2011. – С. 318. – URL: http://www.social-science.com.ua/зміст/13_№3%202011. (дата звернення: 02.11.2019)

Муравов И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта / И.В. Муравов. – Киев : Здоровья, 1989. – 272 с.

Омельченко С. О. Зміст і методи роботи класного керівника щодо формування здорового способу життя школярів / С.О. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць; за ред. В.І. Сипченка. – Слов’янськ : СДПУ, 2005. – Вип. ХХVІІ. – С. 144-151.

Сущенко Л. П. Здоровий спосіб життя людини як об’єкт соціального пізнання : дис. … канд. філософ. наук : 09.00.03 / Л.П. Сущенко. – Запоріжжя, 1997. – 185 с.

Швець Н. Проблема формування здорового способу життя студентської молоді у Росії / Н. Швець // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 141–148.

Pinet G. Health challenges of the 21st century : a legislative approach to health determinants / G. Pinet // Health legislation at the dawn of the XXI st century. – International Digest of Health Legislation – vol. 49 – Р. 137-138.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Бєлкова, Т. О., & Малахова, Ж. В. (2019). ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 61-65. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-61-65