ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЄКТАМИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

  • Олександр Володимирович Черненко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7012-1797
Ключові слова: майбутні викладача математичного профілю, вища освіта, освітній проєкт, педагогічні умови, кількісні та якісні показники оцінки

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі педагогіки вищої школи управління освітніми проєктами в процесі професійної підготовки майбутніх викладачів математичного профілю. Автор обґрунтовує важливість цієї теми в контексті сучасних вимог до якості педагогічної освіти та необхідності формування конкурентоспроможних фахівців, здатних організовувати групове навчання школярів.

У роботі здійснено ґрунтовний аналіз наукової літератури з питань педагогіки вищої школи, професійної підготовки вчителів та управління освітніми проєктами. На основі проведеного аналізу автор формулює авторське визначення поняття «педагогічні умови управління якістю освітніх проєктів майбутніх викладачів математичного профілю». Ключовим результатом дослідження є виділення та наукове обґрунтування п'яти педагогічних умов ефективного управління освітніми проєктами: формування мотивації та професійної зацікавленості студентів; забезпечення міждисциплінарної інтеграції педагогічних та математичних знань; впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечення творчого підходу та можливостей для професійного саморозвитку; налагодження ефективної ділової комунікації та зворотного зв'язку. Автор детально розкриває зміст кожної педагогічної умови, наводячи конкретні приклади їх реалізації в освітньому процесі. Особлива увага приділяється використанню спеціалізованого програмного забезпечення та цифрових платформ для навчання математичних дисциплін.

Наукова новизна дослідження полягає у комплексному підході до розгляду проблеми управління освітніми проєктами в контексті підготовки викладачів математики, а також у розробці конкретних рекомендацій щодо впровадження педагогічних умов. У статті автором запропоновано систему кількісних та якісних показників для оцінки ефективності впровадження визначених педагогічних умов. Підкреслюється важливість педагогічного аналізу як інструменту управління якістю освітніх проєктів.

Практичне значення роботи визначається можливістю використання її результатів для вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх викладачів математичного профілю у закладах вищої освіти України. Стаття може бути корисною для науковців, що досліджують проблеми педагогіки вищої школи та перспектив впровадження проєктного навчання, а також керівників освітніх закладів, викладачів математичних дисциплін та студентів педагогічних спеціальностей, шкільних вчителів.

Посилання

Бачієва Л. О. Формування проєктної культури майбутніх викладачів засобами «студентського проєктного офісу». Молодий вчений. 2018. № 2(54), С. 223–226.
Богодист М. І., Самодумська О. Л. Теоретичні засади підготовки майбутніх менеджерів освіти до організації навчальних проєктів. Research in Educational and Social Technologies. 2021. № 1(1). С. 18–31.
Дулгер В. В., Надибська О. Я. Унікальність українського освітнього проєкту: визначення гуманістичних цілей та методів їх досягнення. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1–2, Р. 292–297.
Кравець С. Педагогічні умови розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання. Професійна педагогіка. 2023. № 2(27). С. 45–53.
Крамська З. М. Педагогічні умови формування готовності здобувача вищої освіти до інноваційної діяльності. Українські студії в європейському контексті. 2024. № 8. С. 196–205.
Мартинець Л. А. Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі: монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2017. 408 с.
Марущак О. В., Луп'як Д. М. Формування проєктної культури майбутнього вчителя технологій. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2015. Вип. 51. С. 174–179.
Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Логвинова М. О. Педагогічний менеджмент: навчально-методичний посібник для студентів першого курсу магістратури спеціальності 014.07. Середня освіта (Географія). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2019. 86 с.
Цуркан Т. Г., Жмурчик Н. Формування проєктної культури молодших школярів в освітньому середовищі школи. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2019. № 65. T. 1. С. 251–258.
Шевчук М. О., Ткаченко А. О. Педагогічні умови управління процесом формування культури проєктної діяльності старшокласників. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. 2017. № 3. С. 218–223.
Шостак І. І. Освітні проєкти як форма організації навчально-пізнавального середовища. Інноваційна педагогіка. 2022. № 82. Р. 79–82.
Штангей С. В. Підготовка менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проєктами. Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. 2017. № 3. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_3/Штангей.pdf.
Яценко С. Формування професійної компетентності майбутніх учителів у процесі підготовки до проєктної діяльності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2022. № 96. С. 186–191.
Asgard T. Learning Project Management: The case of further education in Norway. Procedia Computer Science. 2022. № 196. Р. 848–855. URL:https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.084.
Haleta Y., Kozlenko V., Riabovol L., Filonenko O., & Kravtsova T. Formation of Project Culture in Future Teachers. Revista De La Universidad Del Zulia. 2023. № 14(41), Р. 526–536. URL:https://doi.org/10.46925//rdluz.41.29.
Johnson L., & Adams Becker S. Project Management in Education: From Kindergarten to Higher Education. Educational Technology & Society. 2016. № 19(3). Р. 1–7.
Mardell B., Ryan J., Krechevsky M., Baker M., Schulz T. S., & Liu-Constant Y. A pedagogy of play: Supporting playful learning in classrooms and schools. Cambridge, MA: Project Zero. 2023. 234 p.
Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Черненко, О. В. (2024). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЄКТАМИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 397-405. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-397-405