СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО

Ключові слова: соціолінгвістика, іноземна мова, заклади вищої освіти, соціолінгвістична компетенція, студент, викладач

Анотація

У статті висвітлюються соціолінгвістичні аспекти вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти. Розкриваються традиційні аспекти у навчанні мови. Означаються головні цілі соціолінгвістики. Для ефективного здійснення комунікації з колегами викладачеві іноземних мов необхідно мати сформовану соціолінгвістичну компетенцію, яка як компонент комунікативної компетенції є одним із запланованих результатів вивчення мови у вищій школі.

Одним із найважливіших показників при виборі адекватної комунікативної стратегії є соціальний «портрет» співрозмовника, зумовлений у тому числі професійною сферою діяльності. У зв'язку з цим актуальним для наукових цілей стає вивчення у лінгводидактичних цілей фактору професійної приналежності учасника комунікації

Формування соціолінгвістичної компетенції дозволяє індивіду не тільки успішно здійснювати комунікацію на міжкультурному рівні, а й уникати незручних і конфліктних ситуацій. Важливим фактором успішної міжкультурної комунікації, а отже, і важливим матеріалом для формування соціолінгвістичної компетенції є феномен «політкоректності».

Одним із ключових аспектів соціолінгвістики є вивчення соціальних діалектів та варіантів мови. Іноземна мова має багату різноманітність діалектів, які можуть відрізнятися за вимовою, лексикою, граматикою і навіть ареалом поширення. Дослідники соціолінгвістики вивчають ці відмінності та аналізують їх соціокультурні та історичні корені.

Іншим важливим аспектом соціолінгвістики є вивчення мовних змін та еволюції протягом часу. Мова постійно розвивається під впливом соціокультурних та історичних змін. Дослідники аналізують, які фактори сприяють мовним змінам та як вони поширюються у суспільстві.

Володіння соціолінгвістичної компетентності випускниками ЗВО дозволить забезпечити ефективність спілкування у сфері професійної (дидактичної/педагогічної) комунікації з колегою – представником іншого лінгвосоціуму.

Посилання

Баркасі В.В. Професійні компетенції майбутніх викладачів іноземних мов у сучасному суспільстві. Молодий вчений. 2017. 4.1 (44.1). C. 1–4.

Бойчевська І. Особливості вивчення іноземних мов у немовних навчальних закладах України. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2015. №1. С. 44-55

Галецький С. Структура комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. №5–6 (99–100). С. 24–37.

Єременко Т. Є. Мовленнєве спілкування англійською мовою: фонетичний аспект: навчальний посібник. Одеса: ОЦНТЕІ, 2003. 219 с.

Король С. Соціолінгвістичний аспект у навчанні майбутніх вчителів іноземної мови. Педагогічний дискурс. 2016. №21. С. 58–63

Сологор І.М., Костенко В.Г. Складові професійної компетенції викладача іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі. Наука та освіта – новий вимір. Серія «Педагогіка та психологія». 2015. №69. С. 67–69

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Свистович, О. М. (2024). СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 385-388. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-385-388