ПЕРСПЕКТИВА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Ключові слова: інтегроване навчання, міждисциплінарні зв’язки, професійна підготовка, майбутній пілот, трансферабельні знання й уміння, льотні заклади вищої освіти

Анотація

У статті проаналізовано різні підходи до визначення інтегративного навчання, інтегративного підходу до навчання, інтеграції наук і міждисциплінарних зв’язків у процесі професійної підготовки як студентів закладів вищої освіти загалом, так і майбутніх пілотів цивільної авіації зокрема. Висвітлено, що інтеграція навчальних дисциплін, виступає найважливішим чинником рушійної сили процесу вдосконалення та забезпечення якості професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців. Висвітлення навчального матеріалу з дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки, циклів професійної, льотної та тренажерної підготовки із застосуванням міжпредметної інтеграції повинно відбуватись з урахуванням вимог до знань, які становлять базис фахової підготовки.

Приділено увагу процесу засвоєння різнобічних знань і формування практичних умінь, що закладають підґрунтя цілісної системи професійно важливих якостей майбутнього фахівця. Акцентовано на тому, що в процесі професійної підготовки майбутніх пілотів виникає необхідність у формування трансферабельних знань і умінь, які по трактовані як знання та уміння, які можна перенести, передати, перемістити, перевести з одного виду та роду діяльності у інший. Зазначено, що трансферність тлумачиться як самостійне мислення, в основі якого закладено використання вже наявних знань, тому розвиток логічного мислення, здатність до пошуку та розуміння альтернативних шляхів розв'язку завдань, потреба в аргументації та дискусії, комунікація та робота в команді тощо постають завданням перед льотними закладами вищої освіти в процесі професійної підготовки майбутніх пілотів.

Указано, що трансферабельні знання повинні містити причинно-наслідковий зв'язок, у процесі викладання слід акцентувати увагу на тому, що набутий досвід може бути використаний курсантом у різних ситуаціях, також, у процесі професійної підготовки майбутній пілот повинен відкрити для себе основні принципи вирішення різних проблем. Курсанти повинні навчитися використовувати навколишнє середовище як джерело знань, у перспективі мати здатність до саморозвитку та самовдосконалення у майбутній професійній діяльності.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Лавніков О.А., Лесик А.С. Інтегративний підхід у системі вищої освіти: поняття і особливості. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2020. № 1 (19). С. 195–199.

Мунштуков І.В., Чорноглазова Г.В. Особливості інтеграції загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в процесі професійної підготовки в льотних навчальних закладах. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 168. С. 164–168.

Падун Н. О., Падун А. О. Інтегроване навчання як міждисциплінарна проблема. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2017. № 2. С. 26–31.

Плачинда Т.С. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх авіафахівців. Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітній школах: збірник наукових праць . 2014. Вип. 36(89). С. 345–349.

Токарєва А.В. Інтегративне навчання як один з перспективних напрямів розвитку сучасної вищої освіти. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2014. № 2 (8). С.184–187.

George Abuselidze, Gia Zoidze. The use of transferable skills in education and itsimpact on the economy. CTE Workshop Proceedings. 2023. Vol. 10. Р. 124–138. URL: https://doi.org/10.55056/cte.550 (date of access: 30.04.2024).

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Захарова, О. В., & Дарієнко, А. В. (2024). ПЕРСПЕКТИВА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 377-380. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-377-380