ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Інга Леонідівна Шевченко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка http://orcid.org/0000-0002-9715-9864
Ключові слова: мистецька освіта, інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні програми, музично-творча діяльність, навчальний процес, вокальні заняття, викладач, студент

Анотація

У статті проаналізовані особливості використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку вокально-виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Визначено проблему недостатньої скоординованості навчальних програм, які б могли забезпечити інтегративні механізми навчання, наголошено, що розвиток інформаційно-комунікаційних технологій відкриває широкий доступ до навчальних та освітніх ресурсів. Проаналізовано досвід використання позитивного впливу комп’ютерних технологій на систему освіти, коли комп’ютер забезпечує функції індивідуального навчання, зумовленого розбудовою моделі особистості на основі визначення особливостей пізнавальних процесів; проблемного навчання, у якому студент виступає в якості дослідника; формування досвіду творчої діяльності як сукупність психічних особливостей.

Визначено дидактичні можливості, функції та вимоги до впровадження технологій комп’ютерного навчання в контексті неперервної професійної музичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Розкрито зміст поняття «синестезія» як феномен механізму інтеграції мистецтв.

При використанні інформаційно-комунікаційних технологій розкрито зміст мультимедійних програм та веб-платформ, що використовуються в музичній освіті, зокрема, проекту ArtSmart, метою якого є інтеграція новітніх технологій в усталені методи навчання та популяризація музичного мистецтва та музичної освіти. Наголошено, що одним з напрямків навчання в ArtSmart є вокальні заняття, які поділяються на індивідуальні і групові. Висвітлено завдання викладачів та основні переваги проекту.

Наголошено, що застосування інтерактивних технологій навчання передбачає використання рольових та інтерактивних ігор, практичних завдань, моделювання проблемних ситуацій, ведення дискусій тощо. У процесі інтерактивної взаємодії центральним джерелом навчального пізнання вважається досвід студентів, який є важливою умовою їх професійного становлення, творчого розвитку.

Розроблено власну систему завдань-вправ для студентів на основі створення акомпанементу до пісні, що виконується за допомогою синтезатора: розробка власної інструкції до синтезатора щодо вибору стилю акомпанементу до заданої мелодії, аналіз музичних фрагментів, узагальнення понять, коли використовується метод спроб і помилок у пошуку найбільш виразного акомпанементу з точки зору особистого підходу вчителя.

Посилання

Авдієвський А. Т. Мистецька освіта в системі формування педагога ХХІ століття. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Сер. 14 : Теорія і методика мистецької освіти. К. : НПУ, 2004. С. 5-7.

Балабан О. А. Комп’ютерне навчання на уроках музики в школі. Рідна школа. 2002. №4. С. 64-65.

Зязюн І. А. Освітня парадигма – тип культурно-історичного мислення і творчої дії суб’єктів освіти. Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: зб. наукових праць / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. К., 2003. С. 15-29.

Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс]. Інформаційні технології і засоби навчання. 2008. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em6/emg.html.

Рейзенкінд Т. Й. Формування готовності вчителя музики до усвідомлення дослідницьких технологій : збірник наукових праць / ред. кол. О. П. Щолокова та ін. К. : НПУ, 2003. Вип. 4. С. 30-41.

Рейзенкінд Т. Й., Варнавська Л. І. Шляхи формування інтелектуальних здібностей вчителя музики. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наукових праць. Вип. 6. Кривий Ріг, 2003. С. 103-106.

Ткачук І. Персональний комп’ютер і розвиток музичних здібностей учнів. Рідна школа. 1999. №12. С. 47-48.

Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції: матеріали регіонального науково-практичного семінару / за заг. ред. Г. В. Терещука. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. 235 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Шевченко, І. Л. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 366-371. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-366-371