СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В МОРСЬКИХ ЗАКЛАДАХ

  • Марія Миколаївна Чумаченко Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» https://orcid.org/0000-0002-1618-6175
Ключові слова: морська освіта, математична підготовка, нові технології, професійна освіта

Анотація

Оточуючий світ є швидкоплинним та сучасним в якому світовий флот постійно вдосконалюється. Керувати сучасними великотоннажними морськими суднами, що мають великі швидкості, можуть лише високоосвічені фахівці-професіонали, які пройшли гарну морську школу і досконало оволоділи новітніми методами та засобами судноводіння. Це значною мірою визначає характер підготовки сучасного фахівця морської галузі.

Учені слушно зауважують, що основним завданням вищого морського навчального закладу в процесі навчання є підготовка фахівців, здатних та готових управляти сучасними технічними засобами і командою, орієнтуватися в різноманітних, зокрема й екстремальних, ситуаціях, швидко приймати правильні рішення. Слід наголосити, що, попри постійний стрімкий розвиток морської техніки, мореплавання залишається сферою підвищеної небезпеки для людини, а тому морський інженер повинен отримати фундаментальну освіту, яка на перше місце висуває саме математичну підготовку.

Якісна математична підготовка є важливою складовою професійної компетентності сучасного судноводія, який повинен володіти методами математичного моделювання, збору та обробки інформації.

Завданням сучасної вищої освіти є не лише надання теоретичних знань, а й розвиток практичних навичок та вмінь здобувачів освіти морських навчальних закладів ефективно використовувати їх у своїй професійній діяльності. У морській індустрії, де високі технології та інновації стають вирішальними, важливість математичної освіти зростає, оскільки вона лежить в основі багатьох професійних компетенцій. Розглянемо важливість інтеграції інноваційних педагогічних методів у процесі навчання математики здобувачів освіти морських спеціальностей.

У статті представлена математична компетентність як функція загальних та предметно-спеціальних компетенцій. Показано, що математика є фундаментальною дисципліною для подальшого засвоєння профільних дисциплін. Компетентнісний підхід до математичної освіти розглядається як методологія, що базується на аналізі професійних вимог, котрі визначають пріоритетність компетенцій, необхідних для професійної діяльності бакалавра судноводіння.

Посилання

Доброштан О. О. Сучасні вимоги до математичної підготовки майбутніх фахівців морської галузі відповідно до міжнародних стандартів. Фізико-математична освіта. 2017. Випуск 1(11). С. 37–41.

Доброштан О. О. Викладання курсу «Вища математика» для майбутніх судноводіїв з урахуванням стандартів «International maritime organization». Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». №28. Ужгород, 2013. С. 51–56

New BIMCO/ICS seafarer workforce report warns of serious potential officer shortage. URL: https://www.bimco.org/news/priority-news/20210728---bimco-ics-seafarer-workforce-report.

Джежуль Т. С. Застосування можливостей програми microsoft excel як засобу підготовки майбутніх судноводіїв з математики у вищих морських навчальних закладах. Інформаційні технології в освіті. 2011. № 10. С. 193–200.

Джежуль Т. С. Компʼютерна підтримка процесу формування фахової компетентності майбутніх судноводіїв під час вивчення спецкурсу «сферична тригонометрія». Інформаційні технології в освіті. 2010. № 6. С. 136–140.

Спичак Т. С. Методична система реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні математики майбутніх судноводіїв: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) / Спичак Тетяна Сергіївна; Херсонський державний університет. Херсон, 2014. 297 с.

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти.-Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків, 2009. 736 с.

Міжнародна конвенція про підготовку і стандартів підготовки та дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками, внесеними в 1995 році (STCW’95). Код для підготовки і дипломування моряків та несення вахти (STCW’95 кодексу). ІМО. Морського судноплавства. Варна,1997.

Доброштан О. О. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання вищої математики майбутніх судноводіїв: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). Херсонський державний університет. Херсон, 2016. 294 с.

Черкас О., Биковець Н., Чумаченко М. Професійна спрямованість математичної підготовки бакалавра судноводіння. Науковий вісник Інституту професійно - техничної освіти НАПН України. Професійна педагогіка/1(18) 2019. 109–115 с. DOI: https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.109-115

Токовило, Т. (2019). Формування математичних знань у майбутніх судноводіїв. Молодий вчений, 5 (69), 259-262. URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2684

Алексішин В.Г., Долгочуб В.Т., Бєлов А.В. Практичне судноводіння: навчальний посібник. Одеса, 2005. 376 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Чумаченко, М. М. (2024). СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В МОРСЬКИХ ЗАКЛАДАХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 357-361. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-357-361