ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: принцип, формування, педагогічна компетентність, майбутні психологи, інтегративний підхід, система, психолого-педагогічна спрямованість, метакурс

Анотація

Характеристика основної теми. Для формування педагогічної компетентності сучасного психолога необхідна когнітивна основа, суттєвим компонентом якої є педагогічні знання. Інтеграція педагогічних знань і умінь психолога передбачає орієнтацію не лише на сучасний, але й на майбутній розвиток особистості з урахуванням глобальних тенденції розвитку науки та освіти. Проблема. На сучасному етапі в психологічній освіті можливості педагогічних знань та умінь використовуються далеко не повністю. Аналіз стану практики показує, що педагогічні дисципліни викладаються ізольовано, водночас виявлено чітке зростання позитивного ставлення студентів до вивчення педагогічних дисциплін. Мета статті – обґрунтувати можливості інтегративного підходу до розроблення принципів формування педагогічної компетентності майбутніх психологів. Узагальнені результати. Виявлено, що формування педагогічної компетентності майбутнього психолога передбачає: визначення принципів формування педагогічних компетентностей та умінь; розроблення критеріїв відбору змісту та побудову моделі педагогічних компетентностей психологів; розроблення метакурсу “Педагогічна компетентність психолога ” для закладів вищої освіти та методики вивчення цього курсу. Обґрунтовано такі принципи формування педагогічних компетентностей майбутніх психологів: інтеграції цілей (двоєдиною ціллю педагогічної компетентності освіти, що передбачає оптимальне поєднання спеціальних та педагогічних знань у її змісті); єдності загальної та педагогічної компетентності (педагогічна компетентність психолога є повноцінним компонентом цілісної системи його професійної компетентності); професійної психолого-педагогічної спрямованості навчання (орієнтація педагогічних дисциплін на практичні потреби фахівця у галузі психології); творчості (формування педагогічних компетентностей сприяє реалізації творчого потенціалу майбутнього психолога; гармонізації (формування не лише професіонала, а й особистості майбутнього психолога можливе за умови пріоритету гуманістичних ідей у процесі педагогічної компетентності підготовки); метадисциплінарності: (процес вивчення педагогічних дисциплін доцільно реалізувати шляхом вивчення метакурсів як систем інтегрованих знань) тощо.

Посилання

Григоренко Т. В. Формування професійних компетентностей у психолога (спеціального, клінічного) у процесі навчання: дис. доктора філософії: 016 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2021. 237 с.

Дольнікова Л. В., Цубов Л. В. Організаційно-педагогічні формування системи інтегрованих знань студентів як передумови підвищення їх фахової компетенції. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2012. № 739. С. 273–278.

Кондрацька Л., Толмачова І. Формування педагогічної компетентності у майбутніх магістрів психології. Імідж. 2021. № 4 (199). С. 58–63.

Лавніков О. А., Лесик А. С. Інтегративний підхід у системі вищої освіти: поняття і особливості. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. 2020. № 1 (19). С. 195–199.

Падун Н. О., Падун А. О. Інтегроване навчання як міждисциплінарна проблема. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. 2017. № 2. С. 26–31.

Паламар С. Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти. Освітологічний дискурс. 2018. № 1–2. С. 267–278.

Сільвейстр А. М., Моклюк М. О,, Моклюк О. О, Інтеграція знань як психолого-педагогічна проблема. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2017. Вип. 57. С. 171–178.

Токарєва А. В. Інтегративне навчання як один з перспективних напрямів розвитку сучасної вищої освіти. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 2014. № 2(8). С. 184–187.

Шацька З. Я., Бабіна Т. Напрями інтеграційних процесів в освіті. Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 листопада 2020 року). Київ : КНУТД, 2020. С. 46–47.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Дячик, Н. Ю. (2024). ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 295-299. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-295-299