СТРУКТУРА ТА ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

Ключові слова: Моніторинг якості освіти, майбутній учитель початкової школи, освітній процес, професійна підготовка, освітній процес у ЗВО

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти та значимість організації системи забезпечення якості освіти у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку вчителів початкової школи. Аналіз наукових досліджень дозволив з’ясувати, що освітнє середовище університету є змодельованою та спеціально організованою системою, структура і складники якої дозволяють досягати цілей та завдань розвитку системи забезпечення якості освіти. З’ясовано, що дослідники питання якості вищої освіти пропонують використовувати чотири напрями моніторингу у системі вищої освіти: моніторинг відповідності визначеним стандартам; моніторинг результатів освітнього процесу; моніторинг навчальних досягнень студентів; моніторингу організації та перебігу освітнього процесу. Охарактеризовано види та функції моніторингу забезпечення якості освіти. Досліджено взаємозв’язок управлінських функцій в системі ЗВО та завдань моніторингу якості освітніх послуг, а саме: моделювання, організація, діагностика, контроль, корекція. З’ясовано, що кожна функція управління та діяльності ЗВО є підґрунтям для складових процесу моніторингу. Автором обґрунтовано етапи проведення моніторингових досліджень, визначено особливості процедури організації системи забезпечення надання якісних освітніх послуг в контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи. Встановлено, що здійснення моніторингу якості освіти у ЗВО передбачає дослідження усіх аспектів функціонування його освітнього середовища. Зокрема: аналізу освітніх програм і навчальних планів, актуальності та необхідності постановки нових цілей і завдань дидактичного процесу; організації його провадження та матеріально-технічного забезпечення; налагодження зворотного взаємозв’язку зі здобувачами освіти; стимуляцію професійного розвитку науково-педагогічного персонал; переорієнтацію контролюючих функцій на дієвий аудит; упровадження нових форм педагогічних методик і технологій організації освітнього процесу; налагодження тісних контактів зі стейкхолдерами. Проаналізовано, систематизовано та узагальнено практичний досвід впровадження системи забезпечення якості освіти у педагогічних ЗВО. Визначено перспективні шляхи управління системою якості освітніх послуг.

Посилання

Аннєнкова І. Критерії і показники якості освіти у ВНЗ. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/8_2011/1.pdf

Грай Г. Використання засобів автомоніторингу в поточному оцінюванні. Заступник директора школи. 2017. № 3. С. 24–42.

Зарудня О. Блочно-змістові складові моніторингу професійної діяльності вчителя початкової школи. Початкова школа і сучасність. 2017. № 8. С. 10–12.

Зінченко В. Модель моніторингу якості навчального процесу у вищому навчальному закладі. Освіта та педагогічна наука. 2013. № 3. С. 16–26.

Шаповал І. Здійснюємо моніторинг ефективності роботи вчителя. Заступник директора школи. 2017. № 3. С. 17–23.

Швардак М. Моніторинг якості освіти: конспекти лекцій Мукачево: МДУ, 2020. 108 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Радюк, І. В. (2024). СТРУКТУРА ТА ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 292-295. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-292-295