МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Ключові слова: історіографічний підхід, гуманістичний підхід, компетентнісний підхід, системний підхід, діяльнісний підхід, особистісно орієнтований підхід, технологічний підхід

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізові сутності методологічних підходів, на яких базована професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів. Обґрунтовано вибір методологічних підходів на загальнонауковому рівні. Виокремлено методологічні підходи: історіографічний, гуманістичний, компетентнісний, системний, діяльнісний, особистісно орієнтований, технологічний. Історіографічний підхід забезпечений системою методів і підходів, спрямованих на вивчення історії педагогічної науки та її еволюції для розуміння закономірностей і тенденцій, що впливають на сучасну педагогічну освіту. Гуманістичний підхід фокусує увагу на визнанні високих моральних цінностей, ціннісно-смисловому розвитку, наданні професійної допомоги учням з особливостями розвитку. Компетентнісний підхід зумовлює зміщення акцентів із накопичення нормативних знань, умінь і навичок на формування та розвиток здатності діяти практично. Системний підхід представляє сукупність взаємопов’язаних компонентів: мета освіти, суб’єкти педагогічного процесу (викладач і здобувач), зміст освіти, форми й методи педагогічного процесу, педагогічні засоби та педагогічні умови. Діяльнісний підхід передбачає формування вмінь вибирати мету, планувати діяльність, реалізований під час проходження здобувачами практики в початковій школі, спрямований на формування в майбутніх учителів початкових класів фахових і ключових компетентностей. Особистісно орієнтований підхід прогнозує активну співпрацю між учителем та учнем, визнання учня суб’єктом освітнього процесу, акцентування на розкритті індивідуальних здібностей, на підготовці вчителів до роботи з учнями, зокрема зі школярами, які мають особливі освітні потреби, в інклюзивному середовищі загальноосвітньої школи. Технологічний підхід орієнтує педагогічний процес на технологічну організацію, що чітко регламентує його основні аспекти та стадії, відповідно до технологічної побудови освітнього процесу.

Посилання

Безлюдна В. В. Історіографічний огляд професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах України (1948 – 2016 рр.). Наукові записки БДПУ. Сер. Педагогічні науки. 2017. Вип. 1. С. 18–26.

Березівська Л. Д. Педагогічна історіографія: стан, проблеми, виклики. Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри: зб. матер. наук.-метод. семінару з історії освіти. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2018. С. 32.

Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога: монографія. Житомир: Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, 2005. 194 с.

Бех І. Д. Гуманізація виховного процесу / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум, 2013. С. 33–34.

Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка. Житомир, 2015. 552 с.

Цюняк О. П. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в умовах цифрової трансформації освіти: монографія. Івано-Франківськ, 2021. 316 с.

Шевців З. М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 384 с.

Гончарук О. В. Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Хмельницький національний університет. Умань – Хмельницький, 2021. 389 с.

Шквир О. Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Житомирський державний ун-т імені Івана Франка. Житомир, 2018. 572 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Молнар-Чатлош, А. О. (2024). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 272-276. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-272-276