ФОРМУВАННЯ СЕМІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ТА АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ

Ключові слова: семіотична компетентність, майбутні учителі музичного мистецтва, культурологічний підхід, аксіологічний підхід, музично-теоретична підготовка

Анотація

Освітній простір, зокрема мистецький, вимагає нині істотного оновлення. З метою посилення фахової підготовки здобувачів вищої освіти в мистецькій, музичній галузі, а також подальшої практичної реалізації потенціалу молоді в умовах сучасних освітніх вимог, доцільним є залучення засад музичної семіотики в аналітико-музикознавчий вимір навчального процесу майбутніх учителів музичного мистецтва. Семіотична компетентність, відтак, є новою та важливою складовою професійної підготовки висококваліфікованих викладачів-музикантів. Задля створення базових теоретичних положень, необхідних у подальшому для дослідження семіотичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва важливо виокремити необхідні методологічні підходи. Метою дослідження є вивчення двох основних методологічних підходів – культурологічного та аксіологічного – відповідно до заявленої проблематики. Внаслідок проведеного аналізу понять «культурологічний підхід» та «аксіологічний підхід» з філософсько-культурологічної, педагогічної, музично-педагогічної позицій доведено доцільність використання цих наукових підходів для дослідження та впровадження результатів у механізми формування семіотичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Перспективними для дослідження проблематики семіотичної компетентності майбутніх фахівців у галузі музичної педагогіки видаються залучення ще ряду методологічних підходів, наприклад, герменевтичного. Це дозволить створити найбільш повну методологічну базу дослідження проблематики музичної семіотики та семіотичної компетентності в умовах музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (навчальні дисципліни: «Аналіз музичних творів», «Сольфеджіо», «Гармонія», «Теорія музики» та навіть «Історія музики» як квінтесенція більшості фахових навчальних курсів).

Посилання

Бастун М. В. Культурологічний підхід в освіті та його психолого-педагогічне забезпечення. Горизонти освіти, 3 (2) (36). C. 170-175. URL: https://lib.iitta.gov.ua/6594/1/Bastun_6.pdf (дата звернення: 01.05.2024).

Дорошенко Т. Аксіологічний підхід у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя музики. Проблеми мистецької освіти : збірник науково-методичних статей / відп. ред. О. Я. Ростовський. Вип. 7. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. С. 21-28.

Єременко О. В. Основи магістерської підготовки (теорія і практика реалізації в системі музично-педагогічної освіти) : навчальний посібник. Суми : СумДПУ, 2011. 292 с.

Завалко К. Спрямованість сучасної музичної педагогіки в освітніх закладах України. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, № 6, 2021. С. 22-31.

Ісаєва О.С. Культурологічний підхід як важлива складова у підготовці студентів-медиків. Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 55, т. 2. С. 97-99.

Листопад О.А. Аксіологічний і культурологічний підхід до процесу становлення творчої особистості в освіті. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 110. С. 137-140.

Локарєва Ю. Особливості музично-теоретичної підготовки у професійному становленні майбутнього вчителя музики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Педагогічні науки. 2012. Вип. 112. С. 229-236.

Машкіна C.В., Усатенко Т.П., Хомич Л.О., Шахрай Т.О. Теоретичні засади культурологічного підходу у підготовці педагога до виховної діяльності : монографія. Київ : ІПООД НАПН України, 2016. 168 с.

Овчаренко Н.А. Культурологічний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка вищої та середньої школи. 2013. Вип. 38. С. 75-79.

Процюк В. Культурологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя музики. Актуальні питання гуманітарних наук. Мистецтвознавство. Вип. 12. 2015. С. 124-129.

Руденко Л. Розвиток комунікативної культури майбутніх фахівців : методологічні аспекти. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. №5. С. 29-39.

Стасевич В. П. Культура як аксіологічний феномен буття (соціально-філософський аналіз природи та ієрархії культури) : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03. Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2004. 17 с.

Трубнікова Д.О. Філософський та педагогічний аспекти проблеми формування аксіологічної сфери майбутнього вчителя музичного мистецтва. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 2021, вип. 57. С. 74-85.

Тушева В.В. Культурологічний підхід як теоретико-методологічна основа стратегії формування науково-дослідницької культури майбутніх вчителів музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Випуск 4 (86). 2016. С. 155-161.

Шевченко О.М. Культурологічний підхід у розвитку майбутнього музиканта-педагога. Професійно-художня освіта України : зб. наук. праць. Вип. ІV. Київ; Черкаси : видавництво «Черкаський ЦНТЕІ», 2007. 249 с. C. 109-113.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Лященко, І. С. (2024). ФОРМУВАННЯ СЕМІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ТА АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 249-255. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-249-255