СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Ключові слова: студент, фортепіано, викладач-інструменталіст, індивідуальні заняття, професійна діяльність, класичний університет

Анотація

В статті аналізується науково-методичний і практичний досвід викладання фортепіано у закладах вищої освіти. Звертається увага на дослідження різних науковців, які висвітлюють окремі аспекти фортепіанного навчання студентів у системі університетської освіти. На основі здійсненого аналізу автори визначають методологію дослідження, що базується на: а)  наукових концепціях про діяльність, діяльнісний та індивідуальний підходи в організації освітнього процесу; б)  комплексному застосуванні методів педагогічного спостереження, аналізу, систематизації, узагальнення, конкретизації.

Розкривається специфіка професійної діяльності викладача спеціального фортепіано в системі університетської освіти. Визначаються основні компоненти професійної діяльності викладача-інструменталіста спеціального фортепіано в університеті: 1.)  мета і завдання роботи викладача у фортепіанному класі; 2)  предмет діяльності; 3)  умови діяльності викладача фортепіанного класу; 4)  суб’єкти освітньої діяльності; 5)  об’єкт освітньої діяльності викладача і студента; 6)  засоби діяльності викладача; 7)   результат спільної діяльності викладача і студента.

Розглядається діяльнісний підхід, що передбачає ознайомлення студентів із класичними та сучасними підходами до інструментального виконавства, акустичними та цифровими музичними інструментами, різноманітними ансамблевими формами в контексті їх становлення та розвитку, інформаційно-комунікаційними технологіями в галузі фортепіанного виконавства. Звертається увага і на практичний аспект професійної діяльності викладача фортепіано, який за своєю сутністю є художньо-творчим. Художньо-творча діяльність викладача без сумніву пов’язана з музичним виконавством, але має свої відмінності зумовлені рівнем сформованості особистісних якостей і творчих умінь музиканта-виконавця, а також специфічними особливостями музично-творчої діяльності. Тому значна частка інструментально-виконавських дисциплін у навчальному плані підготовки студентів фортепіанної спеціалізації (спеціальний інструмент, фортепіанний дует, інструментальний ансамбль, концертмейстерський клас) мають практично-діяльнісне спрямування, а їх викладання ґрунтується на педагогічному таланті, методичній компетентності, і виконавській творчості викладача та його здатності виховувати такі ж якості у студентів свого класу.

Сформульована дефініція ключового поняття цього дослідження.

Посилання

Бурська О. П. Методичні основи розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі фортепіанної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2005. 20 с.

Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навчальний посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2006. 256 с.

Воробкевич Т. П. Методика викладання гри на фортепіано. Львів : Логос, 2001. 223 с.

Гризоглазова Т. І. Педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до публічного виступу у процесі фортепіанного навчання. Науковий часопис. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 18 (23). Ч. І. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 178–182.

Давидов М. А. Музично-виконавська майстерність. Виконавська майстерність музикантів-інструменталістів : зб. мат. Всеук. наук. конф. «Виконавська майстерність музи¬кантів-інструменталістів: історія, теорія та методи формування». Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2012. С. 36–38.

Ляшенко О. Д. Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх вчителів музики: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2001. С. 211.

Мозгальова Н. Г. Адаптація до концертних виступів як загальномузична проблема. Науковий часопис. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 18 (23). Ч. І. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 163–166.

Освітньо-професійна програма 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2021. 24 с.

Пляченко Т. М. Професійна діяльність керівника музично-інструментального колективу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. 112 с.

Тарапата-Більченко Л. Г. Філософія музики : навч. посіб. для студентів та магістрантів факультету мистецтв. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. 76 с.

Третяк, О. П. Розвиток компетентності педагогічного партнерства Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка, 61 (3), 2023. с. 155-161

Шрамко О. І. Основний музичний інструмент: алгоритми методики : навч.-метод. посіб. для студ. муз. факультетів вищих пед. закладів. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. 219 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Ляшенко, О. Д., & Гаркуша, Л. І. (2024). СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 240-244. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-240-244