ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА ДОВУЗІВСЬКОМУ ЕТАПІ

  • Марина Валентинівна Ліпатова Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-6410-1762
  • Світлана Володимирівна Щербина Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-2729-4267
Ключові слова: українська мова як іноземна, соціокультурна компетенція студентів, інтерактивні технології навчання, аудіовізуальний метод навчання, віртуальні екскурсії

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему – методику організації та проведення віртуальної екскурсії на заняттях з української мови як іноземної.

Методика викладання української мови як іноземної передбачає навчання мови з позицій соціокультурної орієнтації студентів, формування в них країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції. Ефективність процесу формування соціокультурної компетентності може бути забезпечена шляхом впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій і методів. Важливим засобом застосування нових інформаційних технологій в навчальному процесі є віртуальні екскурсії, які спрямовані на ознайомлення іноземних здобувачів вищої освіти з історико-культурною спадщиною України та активізацію їхньої пізнавальної діяльності.

Автором проаналізовано останні дослідження і публікації з даної тематики, в яких було сформульовано зміст поняття «віртуальна екскурсія», основні підходи до класифікації віртуальних екскурсій. Загальна методика проведення екскурсії  передбачає поділ процесу організації та проведення її на окремі етапи – підготовчий, основний, заключний, кожен з яких має вичерпний перелік дій, що дозволяє найбільш ефективно здійснити віртуальну екскурсію. Віртуальна екскурсія сприяє оптимізації та ефективності навчального процесу, дозволяє подавати матеріал, що вивчається, в доступній і цікавій формі. Вона дає можливість об'єднати лінгвістичний та культурний аспекти на заняттях з мови навчання, розвивати комунікативні навички студентів на основі засвоєння ними історико-культурної інформації. Застосувння віртуальних екскурсій у навчальному процесі з української мови як іноземної  допомагає студентам-іноземцям краще засвоювати лінгвокраїнознавчі і культурологічні реалії країни, вдосконалювати навички говоріння, читання і аудіювання, збагачувати лексичний запас, виховувати шанобливе ставлення до традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу. Використання віртуальних екскурсій під час навчання мови іноземних студентів – це об'єктивна вимога сучасної методики викладання української мови як іноземної.

Посилання

Бєлікова О.В., Бессонова Н.М., Греул О.О. Віртуальні екскурсії як спосіб активації пізнавальної діяльності освітніх мігрантів. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: зб. наук. пр. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2021. Випуск 38. С. 41-57.

Коваленко О. В. Використання віртуальних екскурсій як сучасних форм організації навчального процесу. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 9. С. 94–97.

Малієнко Ю., Ремех Т. Віртуальні екскурсії в контексті онлайн-навчання. Музейна педагогіка в умовах пандемії COVID-19. Київ. 2021. С. 258–262.

Подліняєва О.О. Особливості використання сучасних медіа в освіті: віртуальна екскурсія. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2016. Випуск 4(10). С. 100-104.

Чередніченко Г. А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «іноземна мова» у вищих технічних навчальних закладах. Наукові записки. Серія: Педагогіка. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. 2011. №4. С. 134-138.

Чуча О.А. Віртуальні екскурсії на уроках української літератури як засіб розвитку загальнокультурної компетентності учнів. Таврійський вісник освіти: наук.-метод. журнал. Херсон: Херсонська академія неперервної освіти. 2016. № 2. С. 220–227.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Ліпатова, М. В., & Щербина, С. В. (2024). ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА ДОВУЗІВСЬКОМУ ЕТАПІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 236-239. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-236-239